Under 2022 var inflation det övergripande temat för både den globala ekonomin och de finansiella marknaderna, och det påverkade även avkastningen i Danske Banks investeringslösningar. I många länder nådde inflationen den högsta nivån sedan 1980-talet, vilket fick centralbankerna att höja räntorna i den snabbaste takten på flera decennier.
 
Centralbankernas mål är att dämpa efterfrågan i ekonomin så att konjunkturen svalnar, och därigenom få inflationstrycket att minska. Baksidan av myntet är givetvis att så snabba räntehöjningar riskerar att inte bara dämpa efterfrågan, utan att utlösa en global lågkonjunktur. Ovanpå detta har även den geopolitiska osäkerheten varit mycket hög, främst till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. 

Sammantaget var det alltså en kedja av händelser som gjorde att såväl aktier som obligationer gav en negativ avkastning under fjolåret. Det innebär att samtliga våra investeringslösningar – oavsett andelen aktier eller räntebärande – också gav en negativ avkastning. 

AKTIV KAPITALPORTFÖLJ: Allokeringsförändringar under kvartal 4 2022

November: Säljer svenska aktier, köper tillväxtmarknadsobligationer

  • Vi rebalanserar portföljerna genom att huvudsakligen sälja svenska aktier och köpa tillväxtmarknadsobligationer. Svenska aktier har gått starkt den senaste tiden, vilket gör att den svenska andelen i portföljerna har blivit för stor. Tillväxtmarknadsobligationer har samtidigt haft ett tufft år till följd av stigande räntor, stark dollar och kriget i Ukraina. Förändringarna görs för att återställa balansen i portföljerna.

December: Säljer aktier, köper kreditobligationer

  • Vi gör kontinuerligt en översyn i syfte att säkerställa att portföljerna är positionerade för att uppnå en så hög förväntad riskjusterad avkastning som möjligt. I dagsläget anser vi att kreditrisk är mer attraktivt än tidigare. Därför minskar vi aktieandelen i portföljerna till förmån för en högre andel kreditobligationer.

2022 var lyckligtvis ett ovanligt år 
Historiskt har obligationer nästan alltid gett en positiv avkastning under perioder då börsen har fallit. Det beror på att svagare konjunktur och fallande aktiemarknader normalt sett får räntorna att sjunka, vilket är detsamma som att värdet på obligationer stiger. Det sambandet gällde inte 2022, då den höga inflationen fick räntorna att stiga och därmed ledde till kursfall både på aktie- och obligationsmarknaden. 

Svenska investerare fick åtminstone lite stöd av att den svenska kronan försvagades under året. Medan ett globalt aktieindex (MSCI AC World Index) sjönk nästan 16 procent i lokal valuta, så var nedgången endast -5,5 procent i svenska kronor. Att ha en väldiversifierad global portfölj lönade sig med andra ord. 

Stigande räntor ledde alltså även till nedgångar på obligationsmarknaden. Som exempel kan nämnas att den svenska 10-årsräntan steg från 0,3 procent i januari, till 2,4 procent i slutet av december. Ett svenskt obligationsindex (OMRX Total Bond Index) gav en avkastning på -8 procent under året. 

Att inflationen blev så hög under 2022 hade flera orsaker. Dels var det en effekt av de stora stimulanserna under pandemin, då både finans- och penningpolitik var mycket expansiv. Det ledde till skyhög efterfrågan på varor, och att de globala leveranskedjorna blev mycket ansträngda. Rysslands attack på Ukraina i början av februari ledde därefter till kraftigt stigande energipriser, vilket fick inflationen att stiga ytterligare. Slutligen bidrog också Kinas nolltolerans mot covid-19 till att skapa obalanser och brister på varor. 

VISSTE DU ATT din investeringslösning hos Danske Bank är en produkt som främjar miljön och/eller samhället?


Alla våra investeringslösningar är så kallade artikel 8-produkter, jfr EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar i den finansiella sektorn. Denna typ av investeringsprodukt främjar bland annat miljömässiga och/eller sociala förhållanden och säkerställer god förvaltningssed. 

Förväntningar på 2023 
Det kommande året bedömer vi att avkastningen kan bli betydligt bättre än under 2022. Särskilt vad gäller avkastningen på obligationer kan man argumentera för att 2023 nästan bara kan bli bättre. Majoriteten av ränteuppgången ser ut att ligga bakom oss, och om räntorna sjunker något på ett års sikt så innebär det en kursvinst för investerare. Dagens relativt höga ränteläge gör dessutom att den löpande avkastningen från obligationer är högre än den varit på många år. 

Vi förväntar oss även att aktiemarknaden kommer att utvecklas bättre och ge en liten positiv avkastning på ett års sikt, men här är osäkerheten betydligt högre. Vart börsen står i slutet av 2023 kommer att bero på utvecklingen för inflation, räntor, konjunktur och bolagsvinster. 

Trots den starka starten på 2023 då börserna stigit och räntorna sjunkit, så är osäkerheten om framtiden fortfarande hög. Vi rekommenderar därför att du håller dig till din investeringsstrategi, med hänsyn till din riskaptit och investeringshorisont. Kom ihåg att våra förvaltare kontinuerligt optimerar din portfölj, och du som placerat i våra investeringslösningar därför inte behöver göra något själv för att bibehålla rätt risk i portföljen.

3 nyckelfaktorer för marknadsutvecklingen 2023

Inflation: Inflationsutvecklingen kommer att ha stor inverkan på både ränteutvecklingen och investeringsklimatet under det kommande året. Energipriserna är en viktig faktor i ekvationen, och därför kan det få stor betydelse hur energipriserna utvecklas under resten av vintern och 2023. Våra prognoser pekar på en betydande nedgång i inflationen under det kommande året.

Global tillväxt: Världen står inför en avmattning i den ekonomiska tillväxten, men frågan är hur kraftig avmattningen blir. Får vi en så kallad mjuklandning i ekonomin, eller blir det en djupare lågkonjunktur? Vi förväntar oss det förstnämnda – delvis därför att återöppningen i Kina kommer att bidra till att öka tillväxten globalt, och därför att det milda vintervädret har tagit udden av energikrisen i Europa. Om vi får en djupare lågkonjunktur kan det innebära mer turbulens på börserna framöver. 

Geopolitik: 2022 var ett år då flera geopolitiska konflikter blossade upp, med Rysslands invasion av Ukraina som den största och värsta. Spänningarna mellan USA och Kina som handlar om Taiwans självständighet var en annan stor källa till osäkerhet. Hur de här konflikterna utvecklas kan komma att påverka riskaptiten och utvecklingen på marknaderna även under 2023. Kommer vi att få se ytterligare en upptrappning, status quo eller rent av en nedtrappning?

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för den här publikationen är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och finansmarknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen på en investering negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Tala alltid med en rådgivare om du överväger att investera efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att hantera förluster.