Efter ett starkt första halvår med stigande börser fortsatte uppgången i juli, men sedan dess har medvinden för aktiemarknaden vänt. Kraftigt stigande räntor har satt press på börserna under det tredje kvartalet, och priset på obligationer har fallit. 

Det ändrar dock inte det faktum att 2023 har varit ett stabilt år för Aktiv Kapitalportfölj. Särskilt investerare med en hög andel aktier i portföljen har haft ett bra år då globala aktier fortfarande stigit 15 procent sedan årsskiftet* trots den senaste tidens nedgång. Att den svenska kronan försvagats har bidragit positivt till avkastningen.  

Vi räknar inte med att räntorna kommer att stiga mer framöver – tvärtom. Dock har utvecklingen för globala räntor varit mycket svår att förutse det senaste året. 

Räntorna förblir höga en tid framöver
Den höga inflationen har inneburit att stigande räntor varit ett återkommande tema på marknaden de senaste två åren, och så var även fallet under det tredje kvartalet. 

Räntehöjningar är centralbankernas främsta verktyg för att tackla den höga inflationen. Högre räntor gör det dyrare för både företag och konsumenter att låna pengar, vilket dämpar aktiviteten i ekonomin och därmed inflationen. 

Men de högre räntorna påverkar även företagens intäkter, vilket utgör en risk för aktiemarknaden. Den senaste tiden har investerare i allt högre grad tagit till sig att räntorna sannolikt kommer att förbli höga en längre tid framöver, vilket bidragit till kursnedgången på börserna. 

AKTIV KAPITALPORTFÖLJ: Allokeringsförändringar under kvartal 3 2023

September: Säljer amerikanska aktier, köper amerikansk High Yield

  • Vi köper amerikanska företagsobligationer av typen High Yield för att öka diversifieringen i portföljerna. Exponeringen mot High Yield är dock måttlig, då tillgångsslaget fortfarande är en undervikt i vår allokering. Vi minskar samtidigt andelen amerikanska aktier efter en stark utveckling för USA hittills i år. 

USAs styrka medför utmaningar
Särskilt amerikanska räntor har varit i fokus den senaste tiden. USAs ekonomi har hittills visat sig vara förvånansvärt motståndskraftig mot bakgrund av de kraftiga räntehöjningarna sedan början av 2022. Tillväxt är stark och arbetsmarknaden går för högtryck – vilket vid en första anblick förstås är mycket positivt. 

Men alla mynt har som bekant en baksida, och så även detta. Risken när tillväxten är så stark är att det kan krävas att räntorna förblir höga under en längre tid framöver för att dämpa konjunkturen och pressa ner inflationen mot målet på 2 procent. Det var också något som den amerikanska centralbanken, Fed, tryckte på i samband med sitt senaste räntebesked, vilket fick räntorna att stiga ytterligare och börserna att falla. 


Vi förväntar oss inga nya räntechocker
Den goda nyheten är att räntorna mycket väl kan ha toppat nu. Vår bedömning är att marknadsräntorna gradvis kommer att falla tillbaka de kommande 3-12 månaderna.

Efter den senaste tidens ränteuppgång har räntorna nu nått en nivå där obligationer kan ge en avkastning som börjar se attraktiv ut jämfört med andra tillgångsslag. Det bör öka efterfrågan på obligationer vilket kan bidra till att pressa ner räntorna ytterligare. Om tron på att räntorna slutat stiga ökar, så kan den rörelsen bli självförstärkande. Vi räknar inte med att räntorna kommer att stiga mer framöver – tvärtom. Dock har utvecklingen för globala räntor varit mycket svår att förutse det senaste året. 

En mjuklandning kan stötta börsen 
Det viktigaste för att aktier och obligationer ska kunna ge en god avkastning framöver är att utsikterna för en så kallad mjuklandning i den globala ekonomin förblir någorlunda goda. Inför 2023 fanns en utbredd rädsla för en lågkonjunktur till följd av de höga räntorna, men den lågkonjunkturen visade sig inte komma. Ju mer inflationen faller tillbaka samtidigt som ekonomin förblir stark, desto större är chansen att en mjuklandning faktiskt kan bli verklighet. 

En mjuklandning skulle innebära lägre tillväxt och sjunkande inflation, dock utan att tillväxten blir så låg att arbetslösheten ökar markant. I ett sådant scenario – som för närvarande är vårt huvudscenario – så är en fortsatt positiv utveckling på aktiemarknaden att vänta.

*MSCI AC World Mid & Large Cap, totalavkastning beräknad i SEK per 2023-10-11. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator på framtida avkastning och avkastningen kan också bli negativ. Avkastningen för de senaste fem åren är -1,4 % (2018), 34,4 % (2019), 2,5 % (2020), 31,3 % (2021) och -5,6 % (2022). 


FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för den här publikationen är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och finansmarknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen på en investering negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Tala alltid med en rådgivare om du överväger att investera efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att hantera förluster.