Är du skattskyldig utanför Sverige?

 

Banker och övriga finansinstitut måste identifiera alla kunder som har skatterättslig hemvist i ett annat land. Det gäller både privatpersoner och juridiska personer. Här finner du svar på några av de vanligaste frågorna kring detta.

 • Vad är FATCA?

  FATCA är en amerikansk lag vars syfte är att förebygga skatteflykt i USA. Samtliga nordiska länder har undertecknat ett FATCA-avtal som avser utbyte av information med USA. Det innebär att bl.a. bankerna i norden enligt respektive lands avtal med USA behöver fastställa vilka kunder som omfattas av FATCA. Innehållet i FATCA-avtalet har tagits in i svensk lag.

 • Varför måste ni registrera var jag är skattskyldig?

  Enligt FATCA måste bankerna registrera och rapportera amerikanskt skattehemvist.

 • Vad menar ni med skattehemvist och skattskyldighet?

  Banken måste ha information om var du som kund har ditt skattehemvist, d.v.s. i vilket eller vilka länder du enligt det landets regler anses vara obegränsat skattskyldig.
 • Vad innebär FATCA?

  FATCA innebär att banken måste fastställa vilka av våra kunder som är eller kan tänkas vara skattskyldiga i USA. Därefter lämnar vi information om dessa kunders konton till Skatteverket i Sverige. Detta görs en gång varje år i maj.

 • Vem omfattas av FATCA?

  Privatpersoner och företag samt vissa företags huvudmän som har skattehemvist i USA omfattas av FATCA.

 • Varför får just jag brev om FATCA?

  Bankerna är tvungna att leta efter information på amerikansk skattskyldighet. Det kan t.ex. handla om amerikanskt medborgarskap, telefonnummer eller adress. Därefter kontaktas kunden för att få klarlagt om kunden är skattskyldig i USA eller inte. Får banken inget svar från kunden, måste kunden rapporteras till Skatteverket.

  Följande information leder till att banken ställer frågor.

  Kundinformation

  Vad krävs av kunden för att undgå rapportering?

  Amerikansk födelseort eller amerikanskt medborgarskap

  Egenintygande om skattehemvist, giltigt pass i annat land än USA och bevis på att ha avsagt sig amerikanskt medborgarskap (CLN)

  Green card

  Egenintygande om skattehemvist och styrkande dokumentation

  Amerikansk adress

  Egenintygande om skattehemvist och styrkande dokumentation

  Amerikanskt telefonnummer

  Egenintygande om skattehemvist och styrkande dokumentation

  Stående överföring av medel till konto i USA

  Egenintygande om skattehemvist & svenskt pass

  Fullmakt till person med amerikansk adress

  Egenintygande om skattehemvist

  Enbart en c/o adress

  Egenintygande om skattehemvist

 • Hur vet jag om jag är skattskyldig i USA?

  Som generell regel är du skyldig att betala skatt i ett land om du tillbringar mer än 183 dagar under en 12-månadersperiod. I vissa länder kan du dock vara skyldig att betala full skatt även om du är bosatt någon annanstans, till exempel om din familj eller bostad finns i det tidigare bosättningslandet. USA beskattar dock även de med amerikanskt medborgarskap. Är du inte säker, kontakta skattemyndigheterna.

 • Vilka uppgifter måste jag lämna in till er?

  Beroende på vilken information banken har hittat är kraven på vilka dokument du som kund skall returnera olika, se ovan. Vilka uppgifter du skall lämna framgår av det brev du får av banken. Är du ny kund i banken måste du upplysa banken om i vilka länder du är skattskyldig samt det utländska skatteregistreringsnumret.

 • Lämnar ni några uppgifter till skattemyndigheterna? I så fall vilka?

  En gång per år lämnar banken information om kontotillgångar, depåinnehav, räntor, utdelningar och avyttringar av värdepapper till Skatteverket. Banken kommer att informera dig om vilka uppgifter som har lämnats.

 • Om jag inte lämnar in uppgifter till er eller lämnar felaktiga uppgifter, vad händer då?

  Om du inte svarar på det brev du har fått, är banken tvungen att betrakta dig som rapporteringspliktig. Dina uppgifter lämnas då till Skatteverket. Om du med flit lämnar felaktiga uppgifter till banken kan vi tvingas att se över vårt engagemang med dig som kund.

 • Jag är skattskyldig i USA, hur påverkar FATCA mig?

  FATCA innebär endast att vi som bank lämnar information till Skatteverket. Du måste själv tillse en korrekt hantering av hur du deklarerar dina inkomster och tillgångar.

 • Jag har barn som är skattskyldiga i USA? Hur gör jag med dem?

  Lagen gör ingen skillnad på myndiga och omyndiga vad gäller FATCA. Om dina barn är skattskyldiga i USA behöver banken få veta detta samt få uppgift om deras amerikanska skatteregistreringsnummer, TIN.

 • Jag är född/har barn som är födda i USA, påverkas jag av FATCA?

  Om man är född i USA och inte har avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap omfattas man av FATCA.

 • Jag har tidigare informeratom att jag är skattskyldig i USA, men är det inte längre

  Om du sedan tidigare har informerat banken om att du är skattskyldig i USA, men är det inte längre, måste du meddela banken detta genom att fylla i ett egenintygande om skattehemvist och lämna till din rådgivare.

 • Vad är TIN?

  TIN betyder Taxpayer Identification Number, dvs det individuella identifikationsnumret som används för skatteändamål. Om du är skattskyldig i USA och saknar ett amerikanskt TIN, måste du kontakta den amerikanska skattemyndigheten.

 • Jag är kund i en annan bank också och har redan lämnat in blankett om FATCA, måste jag göra det till er också?

  Ja, banker lämnar ingen information om kunderna mellan varandra.

 • Vart kan jag vända mig för att få mer information och hjälp?

  Mer information kan fås från det svenska Skatteverket eller den amerikanska skattemyndigheten IRS. Det finns mycket information på deras respektive hemsidor. Du kan även söka hjälp av en skatteexpert. Banken har ingen möjlighet att bistå med rådgivning. Vid övriga frågor kan du kontakta Kundservice Privat på 0752-48 45 42 eller Kundservice Företag på 0752-48 49 30.

 • Vad är CRS?

  CRS är en global standard för automatiskt informationsutbyte om finansiella konton. Syftet med CRS är att förebygga skatteflykt. CRS kräver att banker m.fl. identifierar konton som innehas av kunder som är eller kan tänkas vara skattskyldiga utomlands. Alla EU-medlemsländer deltar i CRS-samarbetet och har slutit avtal om automatiskt utbyte av finansiell information.

 • Varför måste ni registrera var jag är skattskyldig?

  Enligt skatteförfarandelagen krävs att banken upplyser Skatteverket om i vilket land kunderna är eller kan tänkas vara skattskyldig. Även om du som kund är skattskyldig i ett land som inte deltar i CRS, måste banken lämna uppgifter till Skatteverket. Skatteverket tillser därefter att uppgifter endast skickas vidare till de länder som deltar i informationsutbytet.

 • Vad menar ni med skattehemvist och skattskyldighet?

  Banken måste ha information om var du som kund har ditt skattehemvist, d.v.s. i vilket eller vilka länder du enligt det landets regler anses vara obegränsat skattskyldig.

 • Vem omfattas av CRS?

  Privatpersoner och företag som är eller kan tänkas vara skattskyldiga i ett annat än Sverige är rapporteringspliktiga.

 • Varför får just jag brev om CRS?

  Bankerna är tvungna att leta efter information på utländsk skattskyldighet. Det kan t.ex. handla om ett utländskt telefonnummer eller adress. Därefter kontaktas kunden för att få klarlagt om kunden är skattskyldig i utlandet eller inte. Får banken inget svar från kunden, måste kunden rapporteras till Skatteverket.

  Följande information leder till att banken ställer frågor.

  Kundinformation

  Vad krävs av kunden för att undgå rapportering?

  Utländsk adress

  Egenintygande om skattehemvist & styrkande dokumentation

  Endast utländskt telefonnummer

  Egenintygande om skattehemvist & styrkande dokumentation

  Stående överföring av medel till konto i utländsk bank

  Egenintygande om skattehemvist & styrkande dokumentation

  Fullmakt till person med utländsk adress

  Egenintygande om skattehemvist

  Enbart en utländsk c/o adress

  Egenintygande om skattehemvist

 • Hur vet jag om jag är skattskyldig i ett annat land?

  Som generell regel är du skyldig att betala skatt i ett land om du tillbringar mer än 183 dagar under en 12-månadersperiod. I vissa länder kan du dock vara skyldig att betala full skatt även om du är bosatt någon annanstans, till exempel om din familj eller bostad finns i det tidigare bosättningslandet. Några få länder, bl.a. USA beskattar dock även p.g.a. medborgarskap. Är du inte säker på var du är skattskyldig, kontakta berörda skattemyndigheter för hjälp.

 • Vilka uppgifter måste jag lämna in till er?

  Beroende på vilken information banken har hittat är kraven på vilka dokument du som kund skall returnera olika, se ovan. Vilka uppgifter du skall lämna framgår av det brev du får av banken. Är du ny kund i banken måste du upplysa banken om i vilka länder du är skattskyldig samt det utländska skatteregistreringsnumret.

 • Lämnar ni några uppgifter till Skatteverket? I så fall vilka?

  En gång per år lämnar banken information om kontotillgångar, depåinnehav, räntor, utdelningar och avyttringar av värdepapper till Skatteverket. Banken kommer att informera dig om vilka uppgifter som har lämnats.

 • Om jag inte lämnar in uppgifter till er eller lämnar felaktiga uppgifter, vad händer då?

  Om du inte svarar på det brev du har fått, är banken tvungen att betrakta dig som rapporteringspliktig. Dina uppgifter lämnas då till Skatteverket. Om du med flit lämnar felaktiga uppgifter till banken kan vi tvingas att se över vårt engagemang med dig som kund.

 • Jag är skattskyldig i ett annat land, hur påverkar CRS mig?

  Regelverket innebär endast att vi som bank lämnar information till Skatteverket. Du måste själv tillse en korrekt hantering av hur du deklarerar dina tillgångar.

 • Jag har barn som är skattskyldiga i annat land? Hur gör jag med dem?

  Lagen gör ingen skillnad på myndiga och omyndiga vad gäller CRS. Om dina barn är skattskyldiga i ett annat land än Sverige behöver banken få veta detta samt få uppgift om deras utländska skatteregistreringsnummer.

 • Jag har tidigare informerat om att jag är skattskyldig i utlandet, men är det inte längre

  Om du sedan tidigare har informerat banken om att du är skattskyldig i ett annat land än Sverige, men är det inte längre, måste du meddela banken detta genom att fylla i ett egenintygande om skattehemvist och lämna till din rådgivare.

 • Vad är TIN?

  TIN betyder Taxpayer Identification Number, d.v.s. det individuella identifikationsnumret som används för skatteändamål. Länder har olika sätt att skapa ett TIN. I Sverige används personnumret som TIN, i t.ex. Danmark CPR-numret.

 • Jag är kund i en annan bank också och har redan lämnat in blankett om CRS, måste jag göra det till er också?

  Ja, banker lämnar ingen information om kunderna mellan varandra.

 • Vart kan jag vända mig för att få mer information och hjälp?

  Mer information kan fås från Skatteverket eller den utländska skattemyndigheten. Du kan även söka hjälp av en skatteexpert. Banken har ingen möjlighet att bistå med rådgivning. Vid övriga frågor kan du kontakta Kundservice Privat på 0752-48 45 42  eller Kundservice Företag på 0752-48 49 30.


 

Bestämmelser om
skattskyldighet i Sverige

Syftet med det frågeformulär banken skickar ut är att inhämta uppgifter om i vilka länder kunder är obegränsat skattskyldiga. Nedan följer en generell sammanfattning av de svenska reglerna. Notera att regelverken kring begränsat och obegränsad skattskyldighet varierar mellan olika länder. Den kund som är osäker på sitt skattehemvist bör kontakta Skatteverket eller aktuellt lands skattemyndighet. Även om det är ovanligt kan en person ha flera skattehemvister och samtliga ska i så fall anges på blanketten.

En fysisk person som har skattehemvist i Sverige är vanligtvis obegränsat skattskyldig här, d.v.s. ska skatta för alla inkomster oavsett om de intjänats här eller utomlands. Den som inte har skattehemvist i Sverige är sannolikt begränsat skattskyldig, d.v.s. endast skattskyldig här för vissa inkomster som har anknytning till Sverige. 

Som obegränsat skattskyldig anses den som är bosatt i Sverige men även den som, utan att vara bosatt här, stadigvarande (sex månader eller mer) vistas i Sverige. Också en person som tidigare har varit bosatt här men som inte längre stadigvarande vistas i Sverige är obegränsat skattskyldig om han har s.k. väsentlig anknytning hit.

Faktorer som används för att avgöra om väsentlig anknytning till Sverige finns:

 • svenskt medborgarskap,
 • bosatt här under en längre tid,
 • inte är varaktigt bosatt på viss utländsk ort, t.ex. vistelse utomlands för studier eller av hälsoskäl,
 • bostad här inrättad för åretruntbruk
 • familj här,
 • näringsverksamhet här,
 • ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar – t.ex. aktier – som, direkt eller indirekt, ger personen inflytande i näringsverksamhet här,
 • fastighet här, och
 • liknande förhållanden.


För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger görs en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

En svensk medborgare eller en person som varit bosatt här eller stadigvarande vistats här i landet i minst tio år ska under en femårsperiod efter utflyttningen själv visa att han inte har väsentlig anknytning till Sverige.

Detta är en översiktlig beskrivning av svenska lagregler om skattskyldighet. Sverige har ingått skatteavtal med ett flertal andra stater. Dessa avtal syftar till att undvika dubbelbeskattning av en och samma inkomst. Även om det enligt interna svenska bestämmelser föreligger skattskyldighet för en viss inkomst kan inkomsten ändå vara undantagen från beskattning i Sverige och beskattas i ett annat land till följd av bestämmelserna i ett sådant avtal.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.