Attraktiv sammansättning av sektorer

Övervikt: Amerikanska aktier

Den amerikanska aktiemarknaden har klarat sig bättre genom coronakrisen än de flesta andra, och vi tror att den utvecklingen kommer att fortsätta. Genom krisen har amerikanska politiker uppvisat en stor handlingskraft när det gäller att stötta ekonomin. Även den amerikanska centralbanken, Fed, har varit snabb att sätta in enorma stödpaket för att stimulera marknaden och upprätthålla likviditet i det finansiella systemet. Baserat på detta bedömer vi att tillväxten i amerikansk ekonomi kommer att klara krisenbättre än de flesta andra länder.

Sektorkompositionen i USA är också intressant motbakgrund av utvecklingen i världen. Bland annat utgörIT- och kommunikationstjänster tillsammans en tredjedel av hela aktiemarknaden, och det är i dessa sektorer vi ser den mest attraktiva potentialen.

I USA finns också en högre andel kvalitetsbolag än på andra marknader. Kvalitetsbolag kännetecknas av begränsad skuldsättning, stabil tillväxt och hög lönsamhet.

En gyllene medelväg på räntemarknaden

Övervikt: Investment grade-obligationer

Investment grade-obligationer är företagsobligationer med hög kreditkvalitet. För tillfället anser vi att IG kan vara en intressant medelväg då de ger en högre löpande ränta än statsobligationer, men har en lägre risk än exempelvis high yield-obligationer med låg kreditkvalitet. I kölvattnet av coronakrisen har dessutom spreadarna ökat, det vill säga skillnaden i ränta gentemot en statsobligation. Det har gjort tillgångsslaget mer attraktivt. Vi ser en attraktiv balans mellan potentiell avkastning och risk, och har därför en övervikt i investment grade.

Bästa valet bland högriskobligationer

Övervikt: Tillväxtmarknadsobligationer

Hittills i år har tillväxtmarknadsobligationer gett en negativ avkastning till följd av coronapandemin och nedstängningen av ekonomin. På längre sikt ser vi dock en attraktiv avkastningspotential. Spreaden, det vill säga ränteskillnaden mot en statsobligation, ligger just nu på en attraktiv nivå. Även om vissa oljeexporterande tillväxtmarknader har drabbats av de låga oljepriserna så är diversifieringen god inom EMD. Det faktum att penningpolitiken i västvärlden är extremt expansiv och räntorna noll eller negativa, ger dessutom stöd. När osäkerheten minskar på marknaden kommer räntebärande tillgångsslag som kan ge en högre avkastning att framstå som attraktiva i en lågräntemiljö. Mot bakgrund av detta anser vi för närvarande att EMD är det bästa valet bland högriskobligationer.