Highlights
• Solid avkastning över alla riskprofiler.
• Den globala ekonomin överraskade positivt 2023.
• Vi förväntar oss positiv avkastning även i år.
• Ett antal riskfaktorer kan dock förändra bilden.

Både aktier och obligationer hade generellt ett mycket bra år under 2023 och det innebar god avkastning också för kunderna i Aktiv Kapitalportfölj, då portföljen levererade högre avkastning än sitt referensindex (benchmark).

Generellt sett fick de kunder som hade den högsta risknivån på sina investeringar den högsta avkastningen förra året. Ju högre risk du har, desto större andel aktier har du i dina investeringar – och aktier gav under 2023 en högre avkastning än obligationer.

Hitta din avkastning för 2023 i Aktiv Kapitalportföljs årsredovisning.

AKTIV KAPITALPORTFÖLJ: Allokeringsförändringar under kvartal 4 2023

November: Säljer obligationer, köper aktier

  • Vi ökar i europeiska och svenska aktier och minskar i lokala obligationer. Inflationen fortsätter att komma ner. Det har gjort att både ECB och Fed har kommunicerat att de har pausat räntehöjningarna tills vidare. Den globala tillväxten väntas samtidigt fortsätta vara positiv, vilket gör att vi behåller en övervikt i aktier.  

ÅTERBLICK: God konjunktur och stark börs trots dystra prognoser
Den goda avkastningen under 2023 beror delvis på att den globala ekonomin utvecklades bättre än förväntat. Inför året fanns en utbredd rädsla för att hög inflation och stigande räntor skulle göra livet så dyrt för konsumenter och företag att det skulle utlösa en lågkonjunktur, det vill säga en mycket kraftig inbromsning i den ekonomiska tillväxten.

Men så blev det som tur var inte. Den globala ekonomin visade sig vara överraskande motståndskraftig, och särskilt den amerikanska ekonomin uppvisade en imponerande styrka. Både Europa och USA gynnades av en mycket låg arbetslöshet, vilket gav stöd åt konsumtionen och därmed företagens vinster. 

Samtidigt föll inflationen tillbaka och räntorna ser ut att ha toppat under hösten 2023. Centralbankerna har under de senaste två åren höjt räntorna kraftigt för att dämpa den ekonomiska aktiviteten och på så sätt få kontroll över den höga inflation som följde på coronakrisen. Nu verkar de vara på väg att lyckas.

Inför det kommande året finns i stället förväntningar på att centralbankerna ska sänka räntorna. Det ledde redan i slutet av 2023 till att marknadsräntorna sjönk, vilket är detsamma som att obligationskurserna steg.  Den relativt goda tillväxten samt sjunkande räntor fick även de globala aktiemarknaderna att stiga kraftigt under 2023, särskilt i slutet av året.

FÖRVÄNTNINGAR INFÖR 2024:
Relativt goda utsikter för både aktier och obligationer

Så vad förväntar vi oss av det kommande året? Det är förstås den mest intressanta frågan just nu:

Aktier: Vi förväntar oss en positiv avkastning från aktier under 2024, mot bakgrund av en mjuklandning för den globala ekonomin och att centralbankerna sänker räntorna. Med mjuklandning avses ett scenario där tillväxten avtar, men inte så mycket att det leder till att arbetslösheten ökar kraftigt. Aktier är inte billiga efter höstens uppgång, men räntesänkningar och prognoser om fortsatt ekonomisk tillväxt kan värderingarna att se mer attraktiva ut och aktiekurserna att stiga ytterligare.

Obligationer:
Vi förväntar oss positiv avkastning från obligationer som gynnas av den relativt höga räntenivån jämfört med nollränteåren. Detta innebär en relativt god löpande avkastning från obligationer och vi ser en begränsad risk för väsentligt stigande marknadsräntor och därmed en begränsad risk för nya kursfall på obligationer. Omvänt ser vi dock också en begränsad potential för fallande marknadsräntor, vilket begränsar kurspotentialen. 

Baserat på detta förväntar vi oss ett positivt år för våra portföljlösningar, även om oväntade saker alltid kan inträffa – positiva såväl som negativa – som förändrar utvecklingen och förväntningarna. De senaste åren har bjudit på många sådana exempel – allt från covid-19 till energikrisen, kriget i Ukraina och hög inflation.

Det här har vi särskilt fokus på under 2024: 

Geopolitiska konflikter, som kriget i Gaza, kan på kort sikt få stor påverkan på aktier, räntor och oljepriser. Historien visar dock att detta ofta är högst tillfälligt. Foto: Gil Cohen-Magen/AFP/Ritzau Scanpix.

Ett antal riskfaktorer kan få en betydande inverkan på utvecklingen på de finansiella marknaderna under 2024. Bland de faktorer som vi främst fokuserar på kan nämnas: 

Geopolitik 

En rad geopolitiska konflikter kan eskalera – eller blossa upp igen – och påverka den globala ekonomin och finansmarknaderna. Det gäller bland annat kriget i Ukraina, kriget på Gazaremsan och de spänningar detta skapar i Mellanöstern, handelskonflikten mellan USA och Kina samt striden om Taiwans självständighet gentemot Kina. Det amerikanska presidentvalet i november 2024 kommer också att få stor uppmärksamhet.

Inflation 
Inflation har varit ett viktigt tema för den globala ekonomin och finansmarknaderna under de senaste åren. Om inflationen inte fortsätter att sjunka som förväntat under 2024, eller om den återigen stiger, så kan det få en negativ inverkan på både ränteutvecklingen och investeringsklimatet. Om däremot inflationen faller snabbare än väntat kan det ge ytterligare medvind för risktillgångar.

Penningpolitik 

Centralbankernas omfattande räntehöjningar de senaste åren har fått marknadsräntorna att stiga kraftigt. Under 2024 räknar vi med 3-4 räntesänkningar från centralbankerna i Europa och USA, men om inflationen blir högre än förväntat kan det få centralbankerna att avvakta. Det kan pressa upp marknadsräntorna och drabba både den ekonomiska tillväxten och finansmarknaderna negativt. 

Ekonomisk tillväxt 

Det råder fortsatt betydande osäkerhet kring den globala tillväxten under 2024. Om tillväxten blir lägre än förväntat och vi i värsta fall får en global lågkonjunktur så kan det få betydande negativa effekter på finansmarknaderna. Omvänt kan en starkare tillväxt än väntat få en positiv effekt. Tillväxten får dock inte bli så stark att den ger upphov till nya utmaningar i form av stigande inflation.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för den här publikationen är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och finansmarknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen på en investering negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Tala alltid med en rådgivare om du överväger att investera efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att hantera förluster.