Styrelsen är föreningens verkställande organ och har ansvaret för föreningens ekonomi och fastighetens skötsel, det vill säga den löpande driften och för alla frågor som berör din bostadsrättsförening. Det är medlemmarna själva som väljer vilka som ska sitta med i styrelsen och arbeta för föreningens bästa. 
I din bostadsrättsförenings stadgar står skrivet hur många ledamöter och suppleanter styrelsen ska bestå av – enligt lag måste det vara minst tre ledamöter. Dessa väljs på föreningsstämman och mandatperioden varierar mellan ett och två år. Styrelsens ordförande kan utses av ledamöterna eller medlemmarna, beroende på vad som står i föreningens stadgar. Vissa föreningar har även en valberedning. Den består oftast av två medlemmar som hjälper till att ta fram förslag på kandidater till de olika styrelseuppdragen.

Roller i en bostadsrättsförenings styrelse:

 •  Styrelseordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Suppleant

Styrelsearbete – vad innebär styrelsen löpande arbete? 
Föreningens ordförande kallar till styrelsemöte och tillsammans med ledamöterna hanterar och delar man upp arbetet samt röstar i olika ärenden. Det kan handla om allt från renovering av tvättstugan till uthyrning av en bostadsrätt eller kontakt med föreningens bank. Alla styrelsebeslut tas via omröstning. (Suppleanter får bara rösta när de deltar som ersättare för en ordinarie ledamot.) Hur ofta styrelsen träffas beror på vad de kommit överens om i just din förening – ett ganska vanligt scenario är att ses en gång i månaden. 

Anlita hjälp vid behov
Det finns många bestämmelser gällande bokföring, redovisning och beskattning samt regler inom bygg- och entreprenörsområdena som bostadsrättsföreningar måste följa. Därför är det bra att anlita extern hjälp om styrelseledamöternas samlade kompetens eller tid inte räcker till de olika uppgifterna. Till exempel kan styrelsen utse någon annan att sköta den löpande ekonomiska och tekniska förvaltningen. Men kom ihåg – det är fortfarande styrelsens ansvar, inför föreningens medlemmar, att den externa förvaltaren fullgör sitt uppdrag.
Ett styrelseuppdrag är en viktig och ansvarsfull uppgift. Genom att engagera dig ser du till att bostadsrättsföreningen och fastigheten vårdas på bästa sätt, nu- och i framtiden. Vilket i sin tur också bevarar och gynnar värdet på din egen boendeinvestering på sikt.

PS. Är du i startgroparna för att bilda bostadsrättsförening eller är du, alternativt hela styrelsen, ny i styrelsearbetet? Då kan du finna nyttig information och praktiska kurser hos Bostadsrätterna – en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Behöver du råd i ett specifikt ärende kan även Bostadsrättsnämnden vara till stor hjälp.
Källa: Bolagsverket, SBC, Bostadsjuristerna, Bostadsrätterna och Riksbyggen

I en bostadsrättsförenings styrelse ansvar ingår att:

 • besluta om vem eller vilka som ska vara firmatecknare, det vill säga ha befogenhet att skriva under avtal 
 • kalla medlemmarna till föreningsstämman där man bland annat går igenom befintlig årsredovisning och nyckeltal gällande lån, soliditet och belåningsgrad i brf. Om en underhållsplan är framtagen kan även denna stå med på agendan.
 • företräda föreningen
 • ansvara för den löpande verksamheten i föreningen
 • ansvara för att årsredovisningar upprättas
 • rätta sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
 • föra protokoll på styrelsemöten (som skrivs under av ordföranden och en ledamot)
 • anmäla ändringar i föreningen till Bolagsverket

Källa: Bolagsverket och Bostadsrätterna