Att skapa likviditetsprognoser är centralt för alla företag, oavsett storlek, för att få svar på frågor som hur länge företaget kan fortsätta uppfylla sina skyldigheter som att betala löner, leverantörer och skatter i tid och för att avgöra hur mycket likviditet företaget behöver för att fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Genom att tidigt identifiera likviditetsbehov och valutarisker skapas handlingsutrymme för företaget. Vid ett kortsiktigt finansieringsbehov kan en lösning vara att ansöka om en tillfällig höjning av företagets kreditlimit, att ha en dialog med leverantörer om att senarelägga betalningar eller att omfördela resurser från andra delar av verksamheten. Vid ett långsiktigt finansieringsbehov kan företaget överväga en förfrågan om ytterligare finansiering från banken eller rörelsekapitalsåtgärder, som att omförhandla betalningsvillkor med era kunder och leverantörer eller söka andra finansieringsalternativ.

 

-Att skapa prognoser gör det möjligt att visualisera effekten av olika scenarier, inte bara planera för det väntade utan också förbereda företaget för det oväntade. Vad händer om ni förlorar er största kund? Hur påverkas ni av valutafluktuationer och av ökade råvarukostnader? säger Magdalena Crona, specialist inom Likviditetsstyrningsområdet i Danske Bank.

Prognostiserade nettoflöden i olika valutor ger värdefulla insikter om valutaexponeringar och är ett stort stöd vid beslut om valutasäkring, eftersom det gör det enklare att upptäcka potentiella risker i relation till kassaflöden. Ett företag kan inte gardera sig mot risker innan riskerna är identifierade. Prognoser står i centrum för all valutasäkring och för många företag med verksamhet i olika valutor är valutarisken en nyckelfaktor för volatilitet i företagets resultat.

 

- Vi märker tydligt att kunder blir påverkade av valutarisker nu när kronan är svag i relation till euron och inte minst till dollarn. Vi för många diskussioner med kunder om att skapa en hållbar riskhanteringspolicy. Tillförlitliga prognoser över framtida kassaflöden ligger ofta till grund för en väl utformad sådan policy.  Vi ser att exportörer som litar på sina prognoser kan ta strategiska beslut att säkra lite extra nu när kursnivåerna är fördelaktiga. De importörer som har följt sin valutasäkringspolicy är nöjda över att kunna köpa EUR och USD till en lägre kurs med hjälp av sina terminssäkringar, säger Yrr Ahlklo, chef för Risk Advisory och FX Sales Business Customers på Danske Bank. 

 

-Det hjälper inte att ha översikt i realtid över företagets likviditet om ni inte vet vart ni är på väg, och här kan Danske Banks verktyg Cash Flow Forecast hjälpa er att identifiera likviditetsbehov, valutarelaterade risker och testa olika scenarier, avslutar Magdalena Crona. 

 

Bli kontaktad för att få reda på mer om hur Danske Bank kan hjälpa ditt företag att komma igång med, eller utveckla, era likviditetsprognoser.
Läs mer om Danske Banks verktyg för likviditetsprognoser Cash Flow Forecast