I slutet av förra året presenterade regeringen ett förslag om ett fribelopp för sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Samtidigt skickades en promemoria ut på remiss med slutdatum 25 mars. 

Investeringssparkontot, eller ISK, är en populär investeringsform i Sverige. Sedan dess introduktion 2012 har det blivit ett populärt verktyg för individer att spara och investera på ett skatteeffektivt sätt. Med ISK betalar du en schablonskatt baserad på statslåneräntan, vilket i den lågräntemiljö vi haft har varit fördelaktigt för många investerare. 

Förslaget introducerar ett fribelopp, dvs en skattefri grundnivå, på 300 000 kr för fysiska personers sparande på investeringssparkonto, i kapitalförsäkring och för pensionssparande i s.k. PEPP-produkt*. 

I förslaget finns även en förändring av reglerna som skulle innebära att ränta på kontanta medel beskattas enligt de vanliga kapitalbeskattningsreglerna bara om den överstiger räntefaktorn som används för beräkningen av schablonintäkten. 

Slutligen föreslås en utvidgning av reglerna genom att även värdepapper som handlas på OTF-plattformar får innehas på ett investeringssparkonto samt att transaktioner med värdepapper som köps och säljs via s.k. internhandel tillåts även från andra institut än det värdepappersinstitut som tillhandahåller kontot. 

Om förslaget kommer med i höstbudgeten efter budgetförhandlingarna föreslås de nya bestämmelserna träda i kraft den 1 januari 2025. 

*En PEPP-produkt är en sparandeform framtagen inom EU som ska främja långsiktigt privat sparande till pensionen.