Regeringen har fattat beslut om en bred översyn av reglerna om arv och testamente. I uppdraget ingår bland annat att utreda om kusiner ska få legal arvsrätt och om ett testamentsregister ska införas. Utredaren har till den 29 augusti 2025 att presentera sina slutsatser.

Regeringen anser att reglerna behöver moderniseras.  Ärvdabalken är från 1959 med delar som är ännu äldre. Den senaste större reformen av reglerna i samband med att äktenskapsbalken trädde i kraft 1988.

Samhället är idag digitaliserat, människor lever generellt längre och familjekonstellationer kan se annorlunda ut än vad som förutsattes när reglerna tillkom. Dessutom är färre beroende av släktingar för sin långsiktiga försörjning.

Utredaren ska bland annat

  • ta ställning till frågan om arvsrätt för kusiner,
  • överväga om förlust av rätten att ta arv eller testamente bör gälla i fler fall
  • överväga om skyddet för efterlevande sambo bör stärkas
  • föreslå hur ett testamentsregister i offentlig regi kan inrättas, och
  • överväga möjligheten att upprätta digitala testamenten.