Fåmansföretagsreglerna har varit föremål för många anpassningar genom åren och kanske är det snart dags för ytterligare förändringar. Förnärvarande pågår en utredning om förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag av en kommitté som tillsattes 2022 (länk t dir. 2022:44).

Kommittén fick i uppdrag att föreslå ändringar i syfte är att göra reglerna mer förståeliga och enklare att tillämpa. Kommittén skulle enligt ursprungsdirektivet göra detta utan att det skulle leda till stora skattebortfall och med beaktande av balansen mellan behovet att främja entreprenörskap och syftet med reglerna, att förhindra inkomstomvandling. Uppdraget skulle redovisats 30 november 2023.

Kommittén har sedan dess fått två tilläggsdirektiv (länk t dir.2023:10 och dir. 2023:128) och förlängd utredningstid. Uppdraget ska nu redovisas 31 maj i år, 2024.

I det första tilläggsdirektiv fick kommittén uppdraget att:

  • Se om det är möjligt att ytterligare främja entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag. 
  • Utreda en förenkling av reglerna för att underlätta ägarskiften både mellan närstående och till personal. 
  • Analysera om reglerna för beräkning av löneunderlag vid andelsbyte behöver ändras.

Delar av urspungsuppdraget togs samtidigt bort. Det gäller dels om en eventuell justering av skattesatsen i inkomstslaget kapital skulle kunna bidra till förenklingar, dels begränsningen om att förslagen inte får leda till betydande skattebortfall.

I det andra tilläggsdirektiv fick kommittén i uppdrag att analysera på vilket sätt reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av personaloptioner mer effektiva när det gäller att attrahera och behålla nyckelkompetens.