Den anställde är barndomsvän till ägaren och har varit engagerad i verksamheten sedan bolaget startade 2005. Han är anställd i bolaget sedan 2008 med marknadsmässig ersättning.

Bolaget uppges ha ett värde på 200-250 miljoner kronor vilket innebär att gåvans värde skulle uppgå till mellan 40 och 50 miljoner kronor. Aktierna i bolaget ska vidare ges utan några inskränkningar eller villkor som begränsar den anställdes möjlighet att förfoga över aktierna.

Den anställde anser att gåvan inte ska bedömas som ersättning för utfört arbete eftersom gåvan har sin grund i ett djupt vänskapsförhållande sedan barndomen.

Skatterättsnämnden gav den anställde rätt men Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Högsta förvaltningsdomstolen gör en annan bedömning och anser att gåvan ska ses som ersättning för utfört arbete och således inkomstbeskattas.

Den anställde har varit med och byggt upp verksamheten från starten och har en sådan roll i bolaget att det kan antas att han kommer att fortsatta vara verksam i ledande position. Det talar för att överlåtelsen ska ses som ersättning för arbete i bolaget.

Domstolen menar att förutsättningen för att överlåtelsen under dessa omständigheter ska ses som en gåva är att vänskapsrelationen är så speciell att den kan jämställas med en nära familjerelation.

Trots ägarens och den anställdes långa vänskapsrelation, den marknadsmässiga lönen, aktiernas höga värde och den villkorslösa överlåtelsen bedömer domstolen att överlåtelsen ska ses som ersättning för arbete och beskattas som inkomst av tjänst.

Vår kommentar

Man kan konstatera att för att en överlåtelse av aktier till en anställd ska ses som gåva ställs det höga krav på inslaget av en privat relation mellan ägare och anställd. Detta oavsett om den anställde haft marknadsmässig ersättning för sitt arbete och värdet på aktierna inte står i relation till det utförda arbetet.

I de fall då en överlåtelse till en anställd setts som gåva har den privata relationen beskrivits som en nära familjerelation, t.ex. som ett far- och son-förhållande.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta våra rådgivare eller skattespecialister för mer information.

Kontakta oss