Bakgrunden till dagens regler är vårt skattesystem där inkomst av tjänst beskattas progressivt medan inkomst av kapital beskattas proportionellt. För att förhindra inkomstomvandling, från inkomst av tjänst till inkomst av kapital, infördes särskilda regler för beskattning av utdelning och vinst från fåmansföretag i samband med skattereformen 1990. Sedan reglerna infördes har de förändrats i flera omgångar.


Det finns enligt regeringen behov av att förenkla dagens regler som med åren blivit alltmer komplexa och svåröverskådliga för de skattskyldiga. Systemet har kritiserats för att vara för komplicerat bland annat av Lagrådet. 


Kommittén ska mot denna bakgrund analysera hur systemet kan förenklas. Den ska särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och vinst som tas upp som inkomst av kapital kan öka utrymmet av förenklingar. I utformningen av förslag till förändringar ska man balansera behovet av att stimulera entreprenörskap, tillväxt och arbetstillfällen med reglernas syfte att motverka inkomstomvandling. 


Kommittén ska också följa upp de ändringar som genomfördes i 3:12-reglerna 2014 då bl.a. reglerna för att använda löneunderlag justerades.  


Uppdraget ska redovisas senast 30 november 2023 och ny lagstiftning baserat på förslag från utredningen kommer sannolikt inte träda ikraft förrän tidigast 2025. 


Fåmansföretagsreglerna är ständigt aktuella och balansen mellan att förhindra inkomstomvandling och att skapa incitament för att driva och växa företag är omdebatterad. Den senaste större förändringen som genomfördes underlättade generationsskiften men de många förändringarna har skapat ett lapptäcke som tydligt visar på behovet av en bred skattereform.