Skattereduktion på förvärvsinkomster m.m.

Förra budgeten innehöll en skattereduktion för förvärvsinkomster på 1 500 kr som nu förstärks genom en höjning till max 2 820 kr per år. Höjningen är större än i det förslag som fördes fram tidigare i år och ska gälla från 1 januari 2022.  Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning vill man också stärka från början av nästa år. Effekten blir en genomsnittlig skattesänkning på c:a 10 000 kr per år.  Från 1 juli 2022 vill man också införa en skattereduktion med 25 % av avgiften till A-kassan. Det motsvarar en sänkning av skatten med c:a 400 kr per år. 

Förmåner

Regeringen vill ge skattelättnad för cyklar som en arbetsgivare tillhandahåller de anställda för privat bruk genom en begränsning av beskattningen av förmånen från om med 1 januari 2022. Förslaget omfattar även elcyklar och innebär att förmånen inte ska beskattas till den del värdet uppgår till högst 3 000 kr per år.
Från och med 1 juli 2022 vill man förenkla nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar. Dagens system ska ersättas med en fast schablonmässig nedsättning som bestäms utifrån bilens miljöteknik. Nedsättningen ska endast omfatta elbilar, laddhybrider, gasbilar och vätgasbilar och omfattar med andra ord inte elhybrider eller etanoldrivna bilar. 

Förenklade regler om tjänsteställe

Det föreslås två förenklingar av reglerna och den ena innebär att kortare anställning eller uppdrag på en annan ort ska jämställas med tjänsteresor. Det innebär att avdrag för ökade utgifter inte ska beskattas hos den anställde och arbetsgivaren ska inte betala sociala avgifter. 
Den andra förenklingen är att den som är tillfälligt anställd i stat, region eller kommun för att delta i en insats vid olycka, kris, krig eller likande ska anses ha sitt tjänsteställe i bostaden. Innebörden blir densamma, dvs att kostnadsersättningar undantas från skatt och sociala avgifter. 

Utvidgning av lättnaden i beskattning av personaloptioner

Lättnaden i beskattning av s.k. kvalificerade personaloptioner har kritiserats för att vara för snäv. Förslaget vidgar kretsen av de företag som kan omfattas genom att öka medelantalet anställda från 50 till 150 och nettoomsättning eller balansomslutning från 80 miljoner kronor till högst 280 miljoner. Man vill också inkludera styrelsemedlemmar och suppleanter i den krets som kan nyttja reglerna även om de inte är anställda i företaget. 
Personaloptionen ska kunna nyttjas både för förvärv av andel eller teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. Det ska också vara möjligt för ett företag att ge ut en option med rätt till förvärv i ett annat företag i samma koncern.
Förändringarna ska träda ikraft 1 januari 2022 och tillämpas på personaloptioner som förvärvas efter 31 december 2021. 

Fortsatt nedsättning av arbetsgivaravgifter

På samma sätt som i år vill man fortsätta sätta ner arbetsgivaravgifter för 19- 23-åringar under juni-augusti 2022. Endast ålderspensionsavgiften på 10,21 % ska betalas på ersättning under dessa månader.

Skattefri uthyrning av personliga tillgångar

För att främja en cirkulär ekonomi vill regeringen införa skattefri uthyrning av personliga tillgångar. Den som hyr ut ska kunna få ett avdrag på 20 000 kr av nettointäkten från och med 1 januari 2022. 

Ny lag om källskatt på utdelningar till utländska personer

Den nuvarande Kupongskattelagen ska enligt förslaget ersättas med en ny lag om källskatt på utdelningar. Tanken är att skatten ska vara densamma som idag (30 %). För att minska bedrägerier, fusk och fel kommer ett krav på att information lämnas på individnivå i skattedeklarationen för att få en nedsatt skatt direkt vid utdelning. Utdelning ska också omfattas av bestämmelserna i Skatteflyktslagen.
Det utdelande bolaget har ansvaret för att göra skatteavdrag även fortsättningsvis men ansvaret ska kunna tas över av en godkänd mellanhand. 
Finansdepartementet har redan remitterat en promemoria i frågan och Regeringen kommer att återkomma under 2022 med förslag som föreslås träda ikraft i juli 2023 och januari 2024. 

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

Regeringen vill komplettera befintliga regler om underskott från tidigare år med en särskild begränsningsregel för att förhindra handel med underskott. Begränsningsregeln ska träda in om underskotten kan antas ha varit det övervägande skälet till ägarförändringen. Vid bedömningen ska man titta på omständigheterna och särskilt om köparen genom förvärvet fått andra tillgångar eller rättigheter än kontanter och fordringar eller om företaget bedriver rörelse. 
Även i detta fall har en promemoria remitterats och Regeringen aviserade den 10 juni att det fanns skäl att reglerna ska börja tillämpas redan 11 juni 2021 för att förhindra betydandet skattebortfall. Den nya bestämmelsen föreslås träda ikraft 1 maj 2022 men tillämpas från 11 juni. 

Avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skattebetalningar

Ett stort antal av de tillfälliga anstånd med skattebetalningar som meddelades till följd av pandemin löper ut under våren 2022. För att underlätta för företagen ska det vara möjligt att få en avbetalningsplan för betalningen av skatter och avgifter. Tänkt tidpunkt för ikraftträdande är månadsskiftet mars/april 2022.

Moms och punktskatter

  • Bonus-malus-systemet för fordon kommer att förändras och gränsen för det förhöjda koldioxidbeloppet sänks. Även koldioxidgränsen för klimatbonus sänks. (1 juni 2022)
  • Skatt på kemikalier i elektronik och på avfallsförbränning kommer att BNP-indexeras. (Ikraftträdande 1 november 2022 med tillämpning från 1 januari 2023)
  • Införandet av skatt på kemikalier i kläder och skor stoppas i nuläget. 
  • Reklamskatten ska avskaffas helt. (1 januari 2022)
  • Alkohol- och tobaksskatt ska höjas. (1 januari 2024)
  • Omsättningsgränsen för befrielse från moms ska höjas från 30 000 kr till 80 000 kr per år. (1 juli 2022)
  • Moms på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska sänkas från 12 till 6 %. (Ikraftträdande 1 januari 2022 med tillämpning från 1 januari 2021)
  • EU-organ kommer bli undantagna från moms för inköp av varor och tjänster som görs för att hantera pandemin. (Ikraftträdande 1 januari 2022 med tillämpning från 1 januari 2021) 

Mycket kan fortfarande hända innan förslagen omsätts i skarp lagstiftning och regeringen kommer under hösten med propositioner avseende flera av frågorna. Vi får därför säkert anledning att återkomma kring flera av de förslag som lagts fram i propositionen.