Skattereduktion på förvärvsinkomster mm

Regeringen föreslår en skattereduktion på förvärvsinkomster om 1 500 kr per år. Skattereduktionen ska omfatta alla förvärvsinkomster till skillnad från jobbskatteavdraget som endast gäller arbetsinkomster. Avsikten är att förslaget ska kan träda ikraft 1 januari 2021.

Utöver skattereduktionen ovan föreslås en tillfällig skatterabatt under 2021 och 2022 på grund av ökade kostnader i samband med pandemin. Skatterabatten ska framförallt gynna låg- och medelinkomsttagare och vara helt utfasad vid en lön på 50 000 kr.

Skatten för pensionärer sänks ytterligare genom förstärkt grundavdrag i syfte att eliminera skillnaden i beskattning mellan lön och pension.

Förmåner

Vidare föreslår regeringen att införa skattefrihet för förmån av fri kost för donerade måltider. Måltiden ska inte ha något samband med arbetsgivaren och det ska inte finns något krav på motprestation. Avsikten är att de nya reglerna ska träda ikraft den 1 januari 2021 men kunna tillämpas retroaktivt från den 29 februari 2020.

Regeringen avser att ta fram ett förslag under våren 2021 om ändrade regler för beräkning av bilförmån. Tanken är att förmånsvärdet i större utsträckning ska motsvara kostnaden för att ha en privat bil. Förslaget ska även premiera icke fossildrivna bilar.

Expertskatten

Den svenska expertskatten som innebär skattelättnader för utländska experter, forskare och nyckelpersoner ska kunna tillämpas i 5 år istället för i 3 år som idag. Den nya tidsgränsen ska kunna tillämpas på vistelser som påbörjats efter den 31 maj 2020 även om förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

Rot- och rutavdrag

Rutavdraget ska utvidgas till att även omfatta bl.a. kemtvätt, transport av bohag och montering av möbler. Taket för rot- och rutavdrag höjs också från 50 000 kr till 75 000 kr per person och år där rotavdraget maximalt får uppgå till 50 000 kr. Motsvarande förändringar gäller även de som har förmån av fria rot- och ruttjänster.

Skattereduktion vid installation av grön teknik

Privatpersoner ska kunna få en skattereduktion vid installation av grön teknik, t.ex. solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddare till elbil från och med 1 januari 2021. Reduktionen ges för arbets- och materialkostnader med 15 % för solceller och 50 % för lagring och laddningspunkter, maximalt 50 000 kr.

Uppskovsränta på uppskovsbelopp vid bostadsförsäljningar

För den som har uppskovsbelopp från bostadsförsäljning slopas den schablonintäkt som varje år beräknas på uppskovet från 1 januari 2021. Avskaffandet av schablonintäkt omfattar både för befintliga och framtida uppskov. Avsikten är att öka rörligheten på bostadsmarknaden och ska gälla för både obegränsat och begränsat skattskyldiga. Sedan den 1 juli 2020 är taket för uppskovsbelopp vid bostadsförsäljningar 3 miljoner kr.

Skattereduktion för inköp av inventarier och maskiner

På företagsskatteområdet föreslås en tillfällig skattereduktion för inventarier och maskiner som anskaffas av företag och enskilda näringsidkare under 2021. Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 % av anskaffningsvärdet och kommer att gälla vid sidan av systemet med värdeminskningsavdrag.

Arbetsgivaravgifter

Det s.k. växa-stödet utvidgas tillfällig för att omfatta anställning av ytterligare en person under perioden 1 juli 2021 - 31 december 2022. Förslaget innebär att arbetsgivaren endast ska betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på lön upp till 25 000 kr per månad under de första tolv månaderna.

Regeringen föreslår även att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter för unga mellan 19 och 23 år under perioden 1 april 2021- 31 mars 2023. Arbetsgivaravgiften ska enligt förslaget sänkas från 31,42 % till 19,73 % på lön upp till 25 000 kr per månad.

Slutligen ska det s.k. FoU-avdraget förstärkas. Avdraget innebär att företag får lägre arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling. Förslaget innebär att taket för nedsättningen höjs från 450 000 kr till 600 000 kr per månad. Det ska också räcka att den anställde arbetat minst hälften av arbetstiden med FoU, idag krävs det att minst tre fjärdedelar av arbetstiden ägnas åt FoU-arbete). Förslaget ska träda ikraft den 1 juli 2021.

Energi- och miljöskatter

I budgetpropositionen finns även ett antal förslag om förändrade skatteuttag inom energi- och miljösektorn. Bl.a. vill man införa ökade incitament för miljövänliga bilar genom förändringar i det s.k. bonus-malus-systemet.

I budgetpropositionen hänvisar regeringen i flera fall till att de ska återkomma med mer detaljerade förslag längre fram. Vi återkommer därför med mer information när dessa förslag är presenterade.