Kapitalbeskattning

 • För att utjämna resultatet av årets försäljningar av värdepapper bör du överväga att realisera eventuella vinster/förluster du har i din depå. Observera dock att alla vinster och förluster inte är fullt kvittningsbara mot varandra. Vill du behålla en aktie men vill nyttja en orealiserad vinst eller förlust är det möjligt att först sälja aktien och därefter köpa tillbaka den. Ett annat alternativ är att föra över innehavet till ett investeringssparkonto (ISK), vilket skattemässigt behandlas som en försäljning.
 • Även vinster och förluster på fastigheter och bostadsrätter bör ingå i planeringen av kvittningar mot andra tillgångar inför årsskiftet.
 • Har du underskott i inkomstslaget kapital kan du överväga att ta fram uppskov från tidigare försäljning av bostad eller aktier för att kunna utnyttja underskottet mot inkomst av kapital. Uppskoven återförs i deklarationen som du gör nästa år. Observera att räntan på uppskov vid bostadsförsäljning slopades från och med inkomståret 2021 (deklarationen 2022). Förändringen avser både befintliga och nya uppskov.
 • Går du i tankar att avsluta sparande i kapitalförsäkring eller sparande på ISK är det skattemässigt mest fördelaktigt av avsluta före årsskiftet. Vill du byta sparform ställs du inför valet, viss dubbel beskattning eller att under en period vara ”oinvesterad”. Om du t.ex. avslutar en kapitalförsäkring under mellandagarna och öppnar ett ISK första dagarna i januari undviker du ”dubbel” beskattning till priset av värdeförändringaren på investeringarna under samma period.
 • Om du har gemensamt betalningsansvar tillsammans med make/maka kan det löna sig att fördela räntorna mellan er för att få en mer fördelaktig beskattning. Makar med gemensamt betalningsansvar för lån kan fritt fördela ränteavdragen mellan sig.
 • Har du ett underskott i inkomstslaget kapital i din deklaration går det inte att spara underskottet till kommande år. Underskottet får dock användas som en skattereduktion, t.ex. genom att minska skatten på tjänsteinkomster. Upp till 100 000 kr får du en skattereduktion på 30 procent av underskottet. På underskott som överstiger 100 000 kr reduceras skattereduktionen till 21 procent.

Fåmansföretag

 • Är du delägare i ett fåmansaktiebolag och har kvalificerade andelar (blankett K10) bör du se till att du själv eller närstående tar ut tillräcklig lön från bolaget före årsskiftet. Uppfylls inte lönekravet kan du inte tillgodoräkna dig det lönebaserade utrymmet som är en del av det årliga gränsbeloppet som beskattas med 20 procent. Outnyttjat gränsbelopp kan användas till framtida utdelningar och kapitalvinster.
 • Med anledning av covid-19 och det korttidsstöd som arbetsgivare erhållit för att betala lön till permitterad personal är det viktigt att följa upp hur stödet påverkar det lönebaserade utrymmet. Eftersom statliga lönebidrag inte får medräknas i löneunderlaget kommer det lönebaserade utrymmet i många fall att bli lägre jämfört med tidigare år.

  Korttidstödet kan även påverka delägarens möjlighet att uppfylla lönekravet, bl.a. genom storleken på löneunderlag och möjligheten att justera sin egen lön utifrån de regler som gäller för utbetalning av korttidsstöd. Även i år blir det därför extra viktigt att ha en dialog med den rådgivare som hjälper dig med deklarationen för att inte gå miste om lågbeskattat utrymme.
 • För att få tillgodoräkna dig det lönebaserade utrymmet krävs att du äger minst fyra procent av bolaget (kapitalandel). Det finns ingen närståenderegel vilket innebär att endast delägare som direkt uppfyller ägarkravet kommer att kunna tillgodoräkna sig sin del av löneunderlaget. Har du ett bolag som äger andelar i andra bolag bör du vara uppmärksam på att löner i dessa bolag endast får tas med i beräkningen av det lönebaserade utrymmet om ägarandelen är större än 50 procent. Finns det anställda i handelsbolag/kommanditbolag krävs att dessa bolag är direkt eller indirekt helägda.
 • För dig som har planer på att starta ett aktiebolag finns det en fördel att etablera det nya bolaget före årsskiftet eftersom det är den som äger aktierna vid årets ingång som får beräkna årets gränsbelopp. Äger du samtliga aktier i bolaget per den 1 januari 2022 får du ett gränsbelopp om 187 550 kr enligt förenklingsregeln. Om du äger kvalificerade andelar i flera fåmansbolag får du endast tillämpa förenklingsregeln i ett av bolagen.

Enskild näringsverksamhet

 • Ska du avsluta en enskild näringsverksamhet kan det vara fördelaktigt att vänta till efter årsskiftet eftersom periodiserings- och expansionsfonder ska återföras när verksamheten upphör. Genom att vänta till efter årsskiftet får man ett års skattekredit.
 • Om du ska ge bort en näringsverksamhet, till exempel en skogsfastighet eller en hyresfastighet, är det oftast mest skatteffektivt att ge bort verksamheten den sista december. Givaren får då göra räntefördelning eller beräkna sparad fördelning för hela året och mottagaren kan göra räntefördelning och tillgodoräkna sig givarens sparade räntefördelning från den 1 januari efterföljande år.

Extra skatteinbetalning

Har du t.ex. sålt värdepapper, fastighet eller bostadsrätt med vinst och du räknar med att få en kvarskatt kan du göra en extra skatteinbetalning. För att undvika kostnadsränta ska beräknad kvarskatt som överstiger 30 000 kr vara Skatteverket tillhanda senast den 14 februari 2022. Uppgår beräknad kvarskatt till högst 30 000 kr ska inbetalningen vara Skatteverket tillhanda senast den 3 maj 2022. Kostnadsräntan är för närvarande 1,25 procent och är inte avdragsgill.
Du som vill göra en extra skatteinbetalning till ditt skattekonto ska använda bankgiro 5050-1055. Du kan ta fram OCR-numret i skatteverkets e-tjänst eller genom att beställa ett inbetalningskort.