Kvalificerade personaloptioner

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag som ska utvidga de regler om skattelättnader för vissa personaloptioner som gäller sedan 2018. Syftet är att fler företag ska omfattas av lättnaderna som innebär att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning om vissa krav är uppfyllda. Reglerna innebär även att arbetsgivaravgifter inte ska betalas på förmånen.

Förslaget som nu går på remiss syftar till att fler företag ska kunna använda sig av reglerna som är tänkta att gynna tillväxtföretag genom att de kan konkurrera om kvalificerad arbetskraft.

Utvidgningen innebär att gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150 och gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till högst 280 miljoner per år. Även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna.

Personaloption ska kunna användas både för förvärv av en andel eller en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. Slutligen ska ett företag kunna ge ut en personaloption som ger rätt att förvärva andelar i annat företag i samma koncern.

Förslaget går nu ut på remiss men föreslås träda ikraft den 1 januari 2022 och behöver godkännas av Europeiska kommissionen innan genomförandet.

Läs mer

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta våra rådgivare eller skattespecialister för mer information.

Kontakta oss

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.