Förslaget som nu går på remiss syftar till att fler företag ska kunna använda sig av reglerna som är tänkta att gynna tillväxtföretag genom att de kan konkurrera om kvalificerad arbetskraft.

Utvidgningen innebär att gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150 och gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till högst 280 miljoner per år. Även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna.

Personaloption ska kunna användas både för förvärv av en andel eller en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. Slutligen ska ett företag kunna ge ut en personaloption som ger rätt att förvärva andelar i annat företag i samma koncern.

Förslaget går nu ut på remiss men föreslås träda ikraft den 1 januari 2022 och behöver godkännas av Europeiska kommissionen innan genomförandet.

Läs mer

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta våra rådgivare eller skattespecialister för mer information.

Kontakta oss