Syftet med utredningen är att personer som inte längre är skattemässigt bosatta i Sverige ska kunna beskattas för kapitalvinster som upparbetats under tiden man varit bosatt i landet. 


Vi har idag en tioårsregel som innebär att en person som varit bosatt i Sverige, blir skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på delägarrätter och andra värdepapper under en period av tio år efter en flytt utomlands. Är det fråga om utländska värdepapper måste värdepappren ägts när den ”obegränsade” skattskyldigheten upphörde i Sverige.


Möjligheten att beskatta vinster enligt tioårsregeln begränsas av bestämmelser i många av våra skatteavtal vilket gör att regeln inte fungerar som tänkt. Sättet att säkerställa den svenska skattebasen är inte heller i linje med OECD:s modellavtal för skatteavtal eller hur andra europeiska länder valt att hantera samma fråga. 


Eftersom det är svårt att få gehör för anpassningar av skatteavtal utifrån den svenska tioårsregeln och då det inom det europeiska samarbetet finns en strävan mot ökad samordning av skattesystemen på området finns ett behov att reformera de svenska reglerna. 


Utredningen får i uppdrag att analysera de befintliga reglerna i Sverige och andra europeiska länders beskattningsregler på området. Utredningen ska lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar från Sverige, det kan handla om förslag som kompletterar eller, helt ersätter nuvarande regler. 


Utredaren ska ta hänsyn till både behovet av att skydda den svenska skattebasen och förutsättningarna för svenska företag att växa och rekrytera personal. 


Slutsatserna ska redovisas senast den 15 februari 2024. Detta innebär att vi sannolikt inte kommer att se en eventuell ny lagstiftning förrän tidigast 2025.


Beskattning av orealiserade kapitalvinster vid utflytt har varit uppe till diskussion tidigare. Under 2018 hade vi en debatt kring ett förslag på exitbeskattning från Skatteverket som skickades ut på remiss av regeringen. Förslaget blev kritiserat, främst på grund av att reglerna skulle försvåra generationsskiften. Kritiken ledde till att regeringen valde att inte gå vidare den gången men man gjorde samtidigt klart att bristerna i nuvarande system fortfarande sågs som ett problem. Vi får se om den nya utredningen kommer fram med förslag som kan få stöd av en majoritet i riksdagen. 

 

Här kan du läsa mer om: En effektiv beskattning när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige flyttar ut - Regeringen.se