Avskaffande av den s.k. värnskatten

Den s.k. värnskatten avskaffas. Det innebär att höginkomsttagare från årsskiftet inte längre kommer att betala 5 procent extra i skatt för inkomster över en viss nivå. I dagsläget går den gränsen vid en månadslön på cirka 58 500 kr (703 000 kr). Förändringen föreslås gälla från den 1 januari 2020 och tillämpas på inkomster som betalas ut efter den 31 december 2019.

Skatt på finanssektorn

Skattesänkningen avses att finansieras genom införandet av en skatt på finanssektorn (s.k. bankskatt). Det är idag oklart hur den exakta utformningen av skatten ska se ut. Det kommande förslaget avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Höjt tak för uppskovsbeloppet vid bostadsförsäljningar

Taket för uppskov med skatten från en bostadsförsäljning höjs från 1 450 000 kr till tre miljoner kronor per permanentbostad. Uppskovet innebär att man kan vänta med att betala in skatt från en bostadsförsäljning om pengarna investeras i en ny bostad. Under några år (21 juni 2016-30 juni 2020) har det inte funnits något tak men nu återinförs det, dock är taket fördubblat mot vad som gällde tidigare. Taket innebär att den som gör en vinst större än 3 miljoner kronor måste betala skatt om 22 procent på överskjutande belopp. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med ett förslag som bör träda i kraft den 1 juli 2020 och som träffar försäljningar som sker efter den 30 juni 2020.

Rut- och rotavdrag

Det föreslås att rätt till skatteavdrag i form av rut- och rotavdrag förutsätter att betalningen skett elektroniskt. Förslaget är ett led i arbetet med att bekämpa skattefusk och skatteundandragande.