Hållbar omställning är en global trend som har stor ekonomisk tillväxtpotential under de kommande decennierna och om man lyckas investera i rätt aktier kan man få mycket hög avkastning. Det är målet för den nya globala aktiefonden Danske Invest Global Sustainable Future.

”Vi fokuserar på de företag som är bäst positionerade för att hantera de globala hållbarhetsutmaningarna såsom klimatförändringar, överkonsumtion av jordens resurser och vattenbrist.

7b9b5030-00090251-5b4d0da2


”Hållbarhet är ett fokusområde för Danske Invest och vi har därför sett fram emot att lansera fonden Global Sustainable Future. Den nya fonden är ett viktigt steg i vårt arbete med att utveckla relevanta och intressanta investeringsprodukter som har ett starkt hållbarhetsfokus. Med Global Sustainable Future får vi en unik position på marknaden när det gäller hållbara aktier”, säger Robert Mikkelstrup, VD för Danske Invest.

Global Sustainable Future är en omdöpt fortsättning av fonden Global Stock Picking, som hade en annan strategi för globala aktier. Det innebär att de som var andelsägare i Global Stock Picking numera är andelsägare i Global Sustainbable Future.

Fondens tre huvudteman

Danske Invest Global Sustainable Future investerar löpande i 30–40 företag som bidrar till en positiv utveckling inom ett eller flera av följande tre huvudteman:

KLIMATSTABILITET

Fokus på företag som leder den gröna omställningen och levererar lösningar för att uppnå målet om koldioxidneutralitet år 2050.

NATURKAPITAL

Fokus på bland annat den globala vattenkrisen och den globala överkonsumtionen av resurser.

SOCIALT KAPITAL

Fokus på att skapa hälsosammare och bättre liv genom en övergång till en ekonomi där alla får ta del av den ekonomiska tillväxten och där vi får ett mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

Fondens mål är att leverera en årlig överavkastning jämfört med det globala aktieindexet MSCI World, men det finns också en risk för att avkastningen blir lägre än aktiemarknaden generellt sett. Hur hög avkastningen blir beror på portföljförvaltarnas förmåga att välja rätt aktier.

Läs mer om Global Sustainable Future

Detta innehåll är endast framtaget i informationssyfte och ska inte ses som investeringsrådgivning. Informationen ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja ett finansiellt instrument. Var alltid medveten om att historisk avkastning och prognoser för framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ. På danskeinvest.se finns Basfakta för investerare (KIID) samt Informationsbroschyr (prospekt). Här kan du läsa mer om de risker som är förknippade med en investering i fonden. Rådgör alltid med en rådgivare om juridiska, skattemässiga, ekonomiska och andra aspekter som kan vara relevanta för att bedöma lämpligheten i en investering.