Vår diskretionära förvaltning, Aktiv Kapitalportfölj, har haft ett bra år trots global oro och turbulens på världens finansmarknader under framförallt första halvåret. En viktig förklaring till det är i grunden väldiversifierade portföljer. Investeringarna görs i många olika tillgångar och riskspridningen gör att svängningarna i portföljerna blir mindre. Genom en aktiv allokering mellan och inom tillgångsslag kan portföljernas risknivåer justeras efter rådande analys av omvärldsfaktorer. Portföljkonstruktionen är avgörande och den viktigaste faktorn för den långsiktiga avkastningen i en portfölj. Det slutliga utfallet avgörs av investeringsprocessens kvalitet och resultatet av värdepappersvalen inom de olika marknaderna.

Årets överavkastning för vår diskretionära förvaltning, det vill säga avkastningen som skapats utöver marknadens avkastning, kommer framförallt från aktiv förvaltning inom olika aktiemarknader. Även den taktiska allokeringen, förvaltningsbesluten om hur mycket som investeras i respektive marknad, har bidragit till viss avkastning. Inom den diskretionära förvaltningen Aktiv Kapitalportfölj som investerar globalt har överavkastningen varit mellan 2-6% hittills i år (per 30/11) beroende på risknivå. Totalavkastningen för de olika diskretionära förvaltningslösningarna varierar mellan 5 och 13% beroende på risknivå och inriktning (per 30/11). Det betyder att en stor del av årets avkastning, upp mot 50%, kommer från så kallad aktiv förvaltning.

Vi vill göra dig uppmärksam på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.