Vår diskretionära förvaltning, Aktiv Kapitalportfölj, har haft ett bra år trots global oro och turbulens på världens finansmarknader under framförallt första halvåret. En viktig förklaring till det är i grunden väldiversifierade portföljer. Investeringarna görs i många olika tillgångar och riskspridningen gör att svängningarna i portföljerna blir mindre. Genom en aktiv allokering mellan och inom tillgångsslag kan portföljernas risknivåer justeras efter rådande analys av omvärldsfaktorer. Portföljkonstruktionen är avgörande och den viktigaste faktorn för den långsiktiga avkastningen i en portfölj. Det slutliga utfallet avgörs av investeringsprocessens kvalitet och resultatet av värdepappersvalen inom de olika marknaderna.

Årets överavkastning för vår diskretionära förvaltning, det vill säga avkastningen som skapats utöver marknadens avkastning, kommer framförallt från aktiv förvaltning inom olika aktiemarknader. Även den taktiska allokeringen, förvaltningsbesluten om hur mycket som investeras i respektive marknad, har bidragit till viss avkastning. Inom den diskretionära förvaltningen Aktiv Kapitalportfölj som investerar globalt har överavkastningen varit mellan 2-6% hittills i år (per 30/11) beroende på risknivå. Totalavkastningen för de olika diskretionära förvaltningslösningarna varierar mellan 5 och 13% beroende på risknivå och inriktning (per 30/11). Det betyder att en stor del av årets avkastning, upp mot 50%, kommer från så kallad aktiv förvaltning.

"2020 har hittills varit ett år som varit gynnsamt för aktiv förvaltning i våra diskretionära förvaltningslösningar. Det är roligt att konstatera att flera av aktivt förvaltade fonder haft ett bra år trots utmanande marknader. Flera fonder har haft betydligt bättre avkastning än sina respektive jämförelseindex. Värda att nämnas i sammanhanget är Blackrocks European, JPMorgans Japan Equity och Franklins amerikafond US Opportunities fund. I vår diskretionära förvaltning använder vi oss av både aktivt och passivt förvaltade fonder för att skapa portföljer vi bedömer ska ge våra investerare den bästa möjliga riskjusterade avkastningen.”

Martin Hagman, investeringsspecialist på Danske Bank.

Vi vill göra dig uppmärksam på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.