Sverige och Portugal har undertecknat ett protokoll den 16 maj 2019 där man kommit överens om en ändring i skatteavtalet som medför att det inte kommer att vara möjligt att flytta till Portugal och ta ut tjänstepension från tidigare privat anställning i Sverige skattefritt. Bakgrunden till denna förändring är att det idag är möjligt att flytta till Portugal och ta ut tjänstepension skattefritt under vissa förutsättningar även om pensionen är intjänad i Sverige och har varit avdragsgill i Sverige vid avsättningen.

Ändringen i skatteavtalet innebär att utbetalda tjänstepensioner får beskattas i Sverige (utbetalningslandet) även om mottagaren är bosatt i Portugal. Fr.o.m. den dag ändringsprotokollet träder ikraft får Sverige beskatta de pensioner som är skattefria i Portugal. Tidigast kan detta ske fr.o.m. den 1 januari 2020. För de pensioner som är skattepliktiga i Portugal får beskattning ske i Sverige fr.o.m. den 1 januari 2023. Ändringen av skatteavtalet kommer inte att innebära att det sker någon retroaktiv beskattning, d.v.s. tjänstepensioner som blivit utbetalda före ikraftträdandet kommer inte att bli beskattade i Sverige.

När pensionen blir beskattad i Sverige och mottagaren av pensionen har sådan väsentlig anknytning till Sverige att personen är fullt ut skattskyldig i Sverige blir skatten på pensionen progressiv beroende på hur pensionsinkomsten förhåller sig till de olika brytpunkterna. Saknas väsentlig anknytning beskattas pensionen i Sverige med 25 procent (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Blir pensionen beskattad i båda länderna medger Sverige avräkning för den portugisiska skatten för att undvika en dubbelbeskattning.

Av protokollet framgår även en utvidgad rätt för Sverige att beskatta försäljning av utländska värdepapper om ägaren under föregående femårsperiod haft hemvist i Sverige. Idag omfattas bara svenska värdepapper enligt avtalet. Förändringen är i linje med svensk intern rätt som förändrats sedan avtalet ursprungligen skrevs.

Slutligen finns en ny formulering som ska förhindra skatteflykt och som tar sikte på arrangemang och transaktioner som görs huvudsakligen för att uppnå en förmån enligt avtalet. I dessa fall ska förmån enligt avtalet inte medges. Att förmån inte medges i dessa situationer följer den internationella trend i diskussioner kring skatteflykt som vi bland annat kan se inom OECD och EU.

Nästa steg är att både Sverige och Portugal ska godkänna ändringarna i protokollet för att de ska träda ikraft.