Inkomst av tjänst och kapital

  • Brytpunkten 2019 för den så kallade värnskatten avser årsinkomster som överstiger 703 000 kr (motsvarar en månadslön om cirka 58 600 kr). Från och med 2020 är värnskatten avskaffad. Det kan därför – om möjlighet finns – vara fördelaktigt om utbetalning av tjänsteinkomster, till exempel bonusar med mera sker efter årsskiftet. Tänk då på att beloppet måste vara tillgängligt för lyftning först efter den 1 januari för att beskattning ska ske 2020.
  • Realisera eventuella vinster och/eller förluster för att utjämna resultatet av årets värdepappersförsäljningar på depån. Notera dock att alla vinster och förluster inte är fullt kvittningsbara mot varandra. Förluster som inte kan kvittas kvoteras till 70 % innan avdrag får göras i inkomstslaget kapital. Kvittning får också ske mellan vinster och förluster på både onoterade och marknadsnoterade aktier. Förlusten på de onoterade aktierna ska då kvoteras till 5/6 innan kvittning får ske.
  • Om du egentligen vill behålla en aktie med en orealiserad vinst eller förlust kan du först sälja aktien för att sedan köpa tillbaka den igen. Ett annat alternativ är att föra över innehavet till ditt investeringssparkonto vilket skattemässigt behandlas som en försäljning.
  • Även vinster och förluster på fastigheter och bostadsrätter bör ingå i planeringen av kvittningar mot andra tillgångar inför årsskiftet.
  • Kapitalförluster kan inte sparas till andra inkomstår utan avdragsrätten för förlusten kommer då att reduceras till 70 % (30 % skattereduktion). Det kan även bli sämre skattereduktion (21 % i stället för 30 %) om man har ett underskott av kapital som överstiger 100 000 kr.
  • För sparande i värdepapper som sker av ett aktiebolag är dock realiserade förluster inget problem. Bolaget kan spara förlusterna utan tidsbegränsning till dess att man får fram vinster att kvitta emot (aktiefållan).

Fåmansföretag

  • Det är viktigt att ta ut rätt lön 2019 för att få tillgodoräkna sig det så kallade lönebaserade utrymmet för utdelning 2020. Löneuttaget har stor betydelse för hur stor kapitalbeskattad utdelning man kan ta ut till 20 % skatt på sina kvalificerade andelar. Det räcker att en person i närståendekretsen uppfyller kravet för att kunna använda det lönebaserade utrymmet. För att få använda det lönebaserade utrymmet för utdelning ska den som äger kvalificerade andelar ta ut en lön under 2019 som inte understiger det lägsta av 386 400 kr ökat med 5 % av den kontanta lönesumman i företaget eller 618 240 kr. Om så inte sker går man miste om hela sitt löneunderlag.
  • För dig som har planer på att snart starta ett aktiebolag finns det en fördel att starta det nya bolaget före årsskiftet. Då kan utdelning till en lägre skattesats (20 %) bli större i framtiden. Det är nämligen den som äger aktierna vid årets ingång som får beräkna det nya årets gränsbelopp vilket är fördelaktigt för framtiden även om bolaget inte lämnar någon utdelning under 2020 (utdelningsutrymmet kan sparas till senare år).
  • Har du eller närstående uppfyllt lönekravet får du beräkna löneunderlag i ett fåmansföretag du äger den 1 januari 2020. Underlaget är dock baserat på utbetalda löner i företaget och dess dotterbolag 2019. En ägarförändring under december månad riskerar då att medföra att hela löneunderlaget från 2019 går förlorat. Det kan därför vara fördelaktigt att skjuta på ägarförändringar till efter årsskiftet.

Övrigt att tänka på

Om du bland annat har sålt värdepapper, fastigheter eller bostadsrätter med vinst, kan det finnas skäl att överväga om du ska göra en fyllnadsinbetalning för att undvika kostnadsränta. Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr. Ränta på belopp över 30 000 kr börjar räknas från och med den 13 februari 2020. Om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr ska du ha gjort en extra skatteinbetalning senast den 4 maj. Du som vill betala in pengar till ditt skattekonto ska använda bankgiro 5050-1055. Du kan ta fram OCR-numret i skatteverkets e-tjänst eller genom att beställa ett inbetalningskort.