Statens internbank vid Riksgälden upphandlade och tecknade ramavtal för betalningstjänster med mera under 2016. Ramavtalen är obligatoriska för statliga myndigheter. Affärsverk får avropa om de vill.

Nuvarande ramavtal med Nordea Bank AB, Swedbank AB och Danske Bank A/S trädde i kraft 1 augusti 2016 och är giltiga till och med 31 juli 2020. I avtalen finns en option för Riksgälden att genom skriftligt meddelande förlänga ramavtalet två gånger med ett år i taget till att som längst gälla till och med 31 juli 2022.

Riksgälden beslutar att utnyttja optionen och förlänga ramavtalet till och med den 31 juli 2021.

Mer information finns på riksgalden.se