ANVÄNDARVILLKOR
Användning av denna webbplats med tillhörande webbsidor (webbplatsen) och material som webbplatsen innehåller är endast tillåtet enligt följande villkor.

Villkoren nedan har tagits fram av Danske Bank-koncernen för att användas av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial. Begreppet Danske Bank-koncernen inkluderar Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som är en filial till Danske Bank A/S.

Innehållet på denna webbplats har tagits fram i enlighet med svensk lagstiftning och det är inte säkert att innehållet överensstämmer med lagstiftning i andra länder.

Särskild information för kunder bosatta i USA, Storbritannien eller andra länder
Information och åsikter som framförs på webbplatsen är inte avsedd för spridning till eller användning av en person i en jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning är olaglig.

Informationen på webbplatsen är inte riktad till eller avsedd för ”US Persons” enligt definitionen i United States Securities Act of 1933 och United States Securities Exchange Act of 1934.

Informationen på denna webbplats är inte riktad till eller avsedd för någon privatperson i Storbritannien eller Nordirland.

Information på webbsidan och ansvarsbegränsning
Innehållet på denna webbplats är framtaget endast i informationssyfte. Informationen ska inte uppfattas som ett erbjudande eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja någon av Danske Bank-koncernens produkter eller tjänster.

Även om skäliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande, så lämnas inga garantier om riktigheten eller fullständigheten och inget ansvar kan göras gällande för felskrivningar eller utelämnanden. Danske Bank-koncernen är inte heller ansvarig för ändamålsenligheten i informationen eller innehållet på webbplatsen.

Innehållet på webbplatsen har tagits fram av Danske Bank-koncernen utifrån källor som bedömts vara tillförlitliga men är inte bekräftade av oberoende part.

Information, beräkningar, bedömningar och värderingar på webbplatsen utgör inte investeringsrådgivning eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Det ska inte heller tolkas som rekommendationer eller råd kring juridiska eller regelverksmässiga frågor, bokföringsmässiga åtgärder eller skattemässiga konsekvenser avseende någon särskild person. Danske Bank-koncernen tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av informationen på denna webbplats.

Som kund ansvarar du själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina egna beslut och investeringar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i någon av de fonder eller andra finansiella instrument som marknadsförs genom Danske Bank-koncernen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Prisinformation
Uppgifter om priser, kurser och andra belopp lämnas på webbplatsen i informationssyfte och är endast indikativa om inte annat anges. Sådana priser, kurser och belopp stämmer inte nödvändigtvis med de villkor som gäller för nya affärer eller befintliga positioner. Priser, kurser och värderingar bör därför alltid kontrolleras innan en transaktion genomförs.

Intressekonflikter
Danske Bank-koncernen, inklusive dess filialer, dotterbolag, dess anknutna och anställda kan, i den utsträckning lagstiftningen tillåter, utföra tjänster för, marknadsföra sig mot, inneha långa eller korta positioner i, eller på annat sätt ha intressen i, (inklusive derivat), emittenter som nämns på denna webbplats. Danske Bank-koncernens analytiker får inte investera i finansiella instrument i den sektor respektive analytiker täcker.

Länkar till andra webbsidor
Webbplatsen erbjuder genom länkar tillgång till andra webbplatser inom Danske Bank-koncernen som lyder under separata användarvillkor som publicerats på dessa webbplatser. Webbplatsen kan även ge tillgång till andra webbplatser via länkar eller erbjuda eller förmedla produkter, tjänster och information från tredje man. Danske Bank-koncernen kan inte göras ansvarig för och har inte undersökt innehållet på webbplatser tillhörande tredje man men inte heller göras ansvarig för produkter och tjänster som erbjuds av tredje man.

Internetsäkerhet
Trots att vi håller för troligt att webbplatsen inte innehåller virus och andra fel som kan påverka datorn eller IT-systemet där den öppnas och läses, så öppnas webbplatsen på användarens eget ansvar. Danske Bank-koncernen tar inte på sig något ansvar för förlust eller skada, som har uppstått i samband med att denna webbplats har öppnats och använts. Danske Bank-koncernen kan inte heller göras ansvarig för tillgången till webbplatsen.

Danske Bank-koncernen, dess ledning eller anställda kan inte göras ansvarig för förluster eller direkt, indirekt eller följdskada som orsakats genom tillgång till eller användning av webbplatsen, inkluderat skada eller fel på användarens dator som uppkommit som ett resultat av användande av det IT-system som gör webbplatsen tillgänglig.

Data som anges i frågeformulär, inklusive kontaktinformation, som lämnas genom denna webbplats är skyddad genom SSL-kryptering och avslöjas inte för tredje man. Förfrågningar som lämnas genom Danske Bank-koncernens Internetbankslösning skyddas av den typ av SSL-kryptering som skyddar Internetbankstransaktioner.

E-mail som skickas via (det öppna) internet kan vara okrypterat. Danske Bank-koncernen rekommenderar därför att sådana e-mail inte innehåller personlig information.

Upphovsrätt
Danske Bank-koncernen är upphovsman till det material som publiceras på webbplatsen. Danske Bank-koncernen har äganderätten, upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till all information på webbplatsen förutom i de fall sådana rättigheter uttryckligen anges som innehavda av tredje man.

Innehållet på webbplatsen får endast användas för privat bruk. All användning för andra syften, exempelvis genom kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av innehållet kräver Danske Banks skriftliga medgivande.