Sänkt inkomstskatt

Skiktgränserna som påverkar uttaget av statlig inkomstskatt har höjts. Den nedre skiktgränsen är nu 490 700 kronor och den övre 689 300 kronor. Den nedre brytpunkten, det vill säga till den nivå där endast kommunal skatt betalas, är 504 400 kronor. Övre brytpunkten, där den statliga inkomstskatten ökar från 20 till 25 procent, är 703 000 kronor. Beskattningsåret 2018 uppgick brytpunkterna till 468 600 kronor respektive 675 600 kronor.

Förutom att skiktgränserna har förändrats har även jobbskatteavdraget förstärkts. För personer över 65 år sänks skatten även genom ett ökat förhöjt grundavdrag.

Bolagsskatten sänks i två steg

För räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2018 är bolagsskatten sänkt till 21,4 procent (tidigare 22 procent). För räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2020 sker en ytterligare sänkning till 20,6 procent.

För de bolag som har gjort avsättningar till periodiseringsfonder under den period bolagsskatten var 22 procent kommer en justering att ske vid återföringen så att skattesänkningarna neutraliseras. Den schablonintäkt som beräknas varje år på avsatta periodiseringsfonder har höjts från 72 till 100 procent av statslåneräntan.

Begränsning av ränteavdrag för aktiebolag och andra juridiska personer

Den 1 januari 2019 infördes regler om begränsning av ränteavdrag. Reglerna innebär bl.a. att bolag som har ett negativt räntenetto (skillnaden mellan ränteutgifter och ränteinkomster) endast medges skattemässigt avdrag för räntenettot med ett belopp som motsvarar 30 procent av EBITDA. Förenklat avser EBITDA i det här sammanhanget skattemässigt resultat före avskrivningar och finansiella poster. Den del av det negativa räntenettot som inte kan dras av får rullas framåt under en period av maximalt sex år.

I reglerna om begränsning av ränteavdrag finns en lättnadsregel som innebär att skattemässigt avdrag för negativt räntenetto medges med upp till fem miljoner kronor oavsett storleken på bolagets EBITDA. Är det fråga om en koncern (intressegemenskap) och något bolag inom koncernen tillämpar lättnadsregeln får de sammanlagda avdragen för negativa räntenetton inte överstiga fem miljoner kronor.

Remitterade lagförslag

Till följd av att Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation antogs av riksdagen i december har regeringen remitterat ett antal skatteförslag.

Förslagen behandlar

- avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgifter

- avskaffad löneskatt för äldre

- ett återinförande av skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

- utökat tak för RUT-tjänster till 50 000 kronor i år samt en framtida höjning till 75 000 kronor

- utökat antal tjänster som omfattas av RUT-avdraget och ett mer generöst avdrag för äldre

- höjd moms på naturguidning

- generellt sänkt skatt på bensin och diesel under 2019 samt sänkning av diesel som används i jord- och skogsbruk.

Överenskommelsen mellan S, MP, C och L

I överenskommelsen mellan partierna finns ett antal skatteförslag.

Partierna är ense om att en omfattande skattereform ska genomföras. Inom ramen för en sådan reform vill man sänka skatten på arbete och företagande, genomföra gröna skatteväxlingar samt öka finanssektorns skatteandel.

För att sänka skatten på arbete har man aviserat ett slopande av värnskatten, d.v.s. de fem procent i statlig inkomstskatt som betalas av de som har inkomster över 703 000 kronor. Skatten för pensionärer ska också sänkas.

Den gröna skatteväxlingen innebär att skatter på arbete sänks samtidigt som miljöskatter höjs. I överenskommelsen finns bland annat förslag om skatt på farliga kemikalier i kläder och skor, engångsartiklar i plast och skatt på avfallsförbränning. Man ska även verka internationellt för att möjliggöra skatt på flygbränsle. Det finns även förslag om nya avdrag för grön teknik och skatteregler som ska underlätta cykelpendling.

När det gäller RUT-avdraget ska taket tredubblas och omfattningen av tjänster utvidgas till att omfatta tvätt, flytt- hämt- och trygghetstjänster.

Den s.k. uppskovsräntan, d.v.s. den ränta som beräknas och beskattas varje år utifrån det uppskov man erhållet vid en bostadsförsäljning, avskaffas.

Skapa bättre villkor för företag och entreprenörer, framförallt för växande små och medelstora företag. Skattereglerna för mikroföretagande ska förenklas och aktiekapitalet ska sänkas till 25 000 kronor.

Arbetsgivaravgifterna ska sänkas. De förmånliga reglerna för vissa personaloptioner ska utvidgas så att de omfattar fler företag och en större personkrets.

Avyttringar av kvalificerade andelar ska beskattas likformigt oavsett om avyttring sker inom eller utom närståendekretsen. Vid en försäljning utanför närståendekretsen finns en möjlighet att skapa s.k. 5/25-bolag vilket inte är möjligt om försäljning sker till någon närstående enligt nuvarande regler.

Förslagen ovan är väldigt schematiskt skissade i dokumentet och kommer att utredas innan vi får se skarpa lagförslag men de ger oss ändå en fingervisning om i vilken riktning vi kan förvänta oss att skattepolitiken kommer att gå de närmaste åren.