Hur ser man om en fond är hållbar?

Funderar du på att investera i hållbara fonder? Intresset för ett medvetet sparande har ökat samtidigt som hållbara fonder blivit allt mer populära. Men vad är en hållbar fond och hur ser man om fonder är hållbara? Vi reder ut vanliga frågetecken!

Vad är hållbara fonder?

Hållbara fonder inkluderar fonder med bolag som på ett tydligt sätt främjar hållbarhet. Bolagen i en hållbar fond ska kunna redovisa hur de tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och frågor relaterade till hållbar bolagsstyrning. Det finns flera exempel på hållbara fonder och likaså olika strategier för hur man väljer ut vilka bolag som anses vara hållbara.
Här följer några vanliga exempel.

  • Bolag med hållbara produkter/tjänster

Det tydligaste exemplet på hållbara fonder är fonder med bolag som aktivt tar fram produkter eller tjänster för att minska koldioxidutsläppen. Bolag som helt enkelt arbetar för att göra ett positivt avtryck på miljön, såsom bolag inom förnybar energi eller miljöteknik.

  • Bolag med låg koldioxidrisk

Hållbara fonder inkluderar ofta bolag med låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Att ha en låg koldioxidrisk innebär att företaget antingen är så pass energieffektiva att de inte skulle gå i konkurs om det infördes ett globalt pris på koldioxid eller att beslut om sänkta utsläpp skulle påverka företaget negativt.

  • Exkludering av icke hållbara bolag

Istället för att välja ut bolag som aktivt arbetar med hållbarhet kan hållbara fonder välja bolag som helt avstår från investeringar i en viss typ av branscher som inte främjar hållbarhet. Några vanliga exempel är vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, uran eller GMO.

Hur ser jag om en fond är hållbar?

Här är tips på frågor du kan få besvarade eller vad du bör titta närmare på för att undersök om fonden är hållbar.

Vad är bolagens koldioxidrisk?

Som tidigare nämnt är bolagens koldioxidrisk en indikator på hur hållbar fonden är. Undersök hur beroende bolagen om en förändring skulle ske.

Har fonden en Svanenmärkning?

För att få den berömda Svanenmärkningen måste en fond bland annat helt avstå från investeringar i vissa kontroversiella branscher, göra en hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen, samt årligen rapportera vad fonden genomfört för hållbarhetsarbete. Idag finns det 23 Svanenmärkta fonder.

Är fonden anluten till PRI?

Är fonden ansluten till FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI)?. Om fondbolagen är anslutna så lovar de att integrera PRIs sex principer, vars syfte är att driva utvecklingen för ansvarsfulla investeringar och främja ett mer hållbart samhälle.

Titta i fondbladet

Varje fond har ett fondblad med ytterligare information om bolagen, samt vilka hållbarhetsaspekter de har i åtanke. I fondbladet kan du också se hur fonden väljer in respektive väljer bort investeringar. Likaså information kring fondförvaltarens påverkan på uppföljningen av hållbarhetsarbetet.

Morningstars hållbarhetsbetyg

Morningstar är en oberoende leverantör som analyserar hållbara fonders innehav. De gör en hållbarhetsanalys med hjälp av fondinformation och data från hållbarhets specialisterna på Sustainalytics. Utifrån uppgifterna tilldelar Morningstar sedan fonden ett betyg i form av 1 till 5 stjärnor.

Titta på hållbarhetsprofilen

Sajten hållbarhetsprofilen.se drivs av Swesif, ett oberoende forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar. På hållbarhetsprofilen har fondbolagen möjlighetet att själva fylla i information om fondernas hållbarhetsarbete. Ta en titt och se vad de har uppgett för information!

Är hållbara fonder lönsamma?

Hållbara bolag arbetar för en långsiktig lönsamhet, både för planeten och investerarna. Likt andra fonder finns det ingen garanti att de hållbara fonder man investerar i ger en positiv avkastning. Likaså är historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Bolag som har en hälsosam syn på bolagsstyrning och ett ansvarstagande gentemot miljön har goda förutsättningar för att prestera långsiktigt. Men huvudsaken är att du investera i de fonder du tror på, vill stötta och är medveten om eventuella risker med ditt sparande.

Sparar du till pensionen?

Pensionssparande är ett långsiktigt arbete, och likaså är arbetet med hållbarhet. Överväg att inkludera hållbara fonder i ditt pensionssparande.

Hur kan jag börja spara mer hållbart?

För oss på Danske Bank är en hållbar investering en sund investering. Vi arbetar kontinuerligt med att integrera och utveckla ESG (Environmental, Social and Governance) i våra investeringsprocesser för våra egna fonder. Vi analyserar miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och finansiella faktorer för att få en bättre förståelse för de företagen vi investerar i.
Utforska utbudet av våra hållbara fonder och börja investera hållbart. Våra rådgivare hjälper dig gärna!

Relaterade sidor