Gå till huvudinnehåll

Nuvarande rekommendationer

Här presenteras några av Danske Banks aktuella investeringsrekommendationer. Övervikt innebär att vi för närvarande har en högre andel av ett visst tillgångsslag i våra portföljer än vad vi förväntar oss ha på lång sikt och undervikt betyder det motsatta. Du har alltid möjlighet att få råd om din portfölj av din rådgivare.

Det finns fortfarande avkastningspotential

ÖVERVIKT PÅ TILLVÄXTMARKNADER:
Aktier på tillväxtmarknader gick bra under 2020 och vi anser att det fortfarande finns möjligheter till god avkastning. Delar av tillväxtmarknaderna har, i likhet med Europa, drabbats hårt av nedstängningar och har extra mycket att vinna på att världsekonomin öppnar upp igen. Om världsekonomin återhämtar sig under 2021 kommer det att gynna cykliska aktier, dvs. aktier som normalt går bra när ekonomin växer – vilket är positivt för tillväxtmarknader. Stigande råvarupriser samt goda utsikter för företagen att ökar sina investeringar, vilket vanligtvis ökar efterfrågan på råvaror, är positivt för de råvaruproducerande länderna på tillväxtmarknader. En starkare dollar är dock en potentiell risk eftersom det gör att det blir dyrare för många länder och företag på dessa marknader att betala sina skulder.

Attraktiva obligationer när ekonomin växer

ÖVERVIKT I HIGH YIELD-OBLIGATIONER:
High Yield är företagsobligationer med låg kreditvärdighet och de erbjuder en högre ränta än säkrare obligationer som exempelvis statsobligationer. Även om kreditspreadarna är historiskt låga just nu, anser vi att High Yield-obligationer är intressanta. Vi räknar med att den ekonomiska tillväxten kommer att ge stöd åt dessa obligationer och centralbankernas expansiva penningpolitik är en annan positiv faktor, eftersom det gör att investerarna söker sig till obligationer som erbjuder en högre ränta än exempelvis statsobligationer. Samtidigt har High Yield en relativt låg priskänslighet vid stigande räntor jämfört med andra obligationer – dvs. obligationspriserna faller inte lika mycket vid stigande räntor – och det är positivt eftersom vi räknar med måttligt stigande räntor under det kommande året. Under perioder av marknadsturbulens kan High Yield dock drabbas hårt och därför är det också viktigt att ha andra säkrare obligationer i portföljen, även om de ger en lägre ränta.

Kan gynnas av en starkare världsekonomi

ÖVERVIKT I TILLVÄXTMARKNADSOBLIGATIONER:
Tillväxtmarknadsobligationer har utvecklats sämre än High Yield hittills i år. Vi förväntar oss dock att en ekonomisk återhämtning under 2021 kommer att ge bättre förutsättningar för tillväxtmarknader, vilket kommer gynna tillväxtmarknadsobligationer. En expansiv penningpolitik och jakten på avkastning i den lågräntemiljö vi har just nu, är andra faktorer som gynnar dessa obligationer. En starkare dollar kan dock utgöra en risk för tillväxtmarknadsobligationer eftersom det i så fall blir dyrare för tillväxtmarknadsländerna att betala sina dollarskulder. För närvarande tror vi dock att centralbankernas expansiva penningpolitik och de positiva effekterna av högre global tillväxt kompenserar för denna osäkerhet.

En dålig kombination av egenskaper

UNDERVIKT I STATSOBLIGATIONER
Statsobligationer anses vara det säkraste tillgångsslaget och de ger riskspridning i portföljen, vilket är viktigt i oroliga tider. Eftersom räntorna redan är mycket låga, finns det dock en begränsning i hur mycket priserna kan stiga ytterligare under perioder med förnyad osäkerhet och marknadsoro. Därmed är det också tveksamt om det verkligen är fördelaktigt att äga statsobligationer i förhållande till mer riskfyllda tillgångar som exempelvis aktier. Statsobligationerna erbjuder dessutom en oattraktiv kombination av mycket låga räntenivåer, samtidigt som det finns utsikter för måttligt stigande räntor, vilket sätter press på obligationspriserna.

En försvagning av yenen kan urholka avkastningen

UNDERVIKT I JAPAN:
Trots ökad ekonomisk aktivitet har förväntningarna på långsiktig vinsttillväxt i japanska aktier dämpats. För närvarande ser vi därför mindre uppsida i japanska aktier än i andra regioner, även om en ekonomisk återhämtning är positivt för den japanska exporten. Japanska aktier är lågt värderade jämfört med andra regioner, men enligt vår bedömning förklaras detta av den lägre tillväxten. Den japanska yenen är dessutom ofta en negativ faktor för utländska investerare. Eftersom yenen ses som en säker hamn på valutamarknaden, försvagas yenen vanligtvis i tider med ökad global riskaptit, vilket påverkar avkastningen negativt för utländska investerare. Vi förväntar oss att det på kort sikt kan leda till att avkastningen på japanska aktier urholkas. Vi behåller därför en undervikt i japanska aktier.

Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för denna information är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och de finansiella marknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Kontakta alltid en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, din risktolerans, placeringshorisont och din förmåga att hantera förluster.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.