Förändringar av svenska fondbolaget

Danske Banks fondbolag Danske Capital AB har beslutat att samtliga av bolaget förvaltade 16 svenska fonder ska slås samman, genom fusion, med motsvarande fonder i Luxemburg. Var och en av fonderna går upp i en ny fond som har hemvist i Luxemburg, sammanslagningen kommer ske genom så kallad absorption. Alla de 16 nya luxemburgsbaserade fonderna har samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de ursprungliga svenska fonderna. Efter sammanslagningen förvaltas de nya fonderna av Danske Invest Management Company. Beslutet om sammanslagningen har godkänts av Finansinspektionen.

 • När kommer marknadshistorik och ratingen från Morningstar att vara tillgänglig?

  Enligt uppgift från Morningstar kommer marknadshistoriken sannolikt finnas på plats inom några dagar. Ratingen för fonderna kommer att finnas från den 8 december. Att ratingen dröjer beror på en fastlagda process och rutin som Morningstar har. Vi beklagar detta förstås och hoppas att det inte medför stora problem.

 • Behöver kunderna göra någonting?
  Nej, kunderna behöver inte göra någonting vare sig med den uteblivna historiken, ratingen eller den felaktiga allokeringen. Detta kommer att åtgärdas automatiskt.

 


  Följande fonder omfattas av fusionen:

Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning

Slås samman med

Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning

Danske Invest Europa

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Europa “(SEK)”

Danske Invest Sverige

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige

Danske Invest Sverige Europa

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Europa

Danske Invest Sverige Fokus

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Fokus

Danske Invest Sverige Kort Ränta

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Kort Ränta

Danske Invest Sverige Ränta

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Ränta

Danske Invest Real Ränta

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Real Ränta

Danske Invest Global Index

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Global Index

Danske Invest SRI Global

Slås samman med

Danske Invest SICAV, SRI Global

Danske Invest Sverige Beta

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Beta

Danske Invest Horisont Aktie

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Aktie

Danske Invest Horisont Balancerad

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Balanserad

Danske Invest Horisont Försiktig

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Försiktig

Danske Invest Horisont Offensiv

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Offensiv

Danske Invest Horisont Ränta

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Ränta


Frågor och svar

 • Varför gör Danske Capital den här sammanslagningen?

  Varför gör Danske Capital den här sammanslagningen?

  Vi flyttar fondadministrationen till Luxemburg för att kunna skapa en mer kostnadseffektiv distribution av våra fonder. Vi ser en allt starkare konkurrens på marknaden och detta är ett led i att bli mer konkurrenskraftiga framåt. Att ha fondadministrationen i Luxemburg ger också möjligheten att distribuera våra fonder bredare, till andra marknader. 

 • Hur påverkas andelsägare av sammanslagningen?

  Hur påverkas andelsägare av sammanslagningen?

  Sammanslagningen kommer inte att påverka fondens placeringsinriktning eller förvaltning och inte heller de kostnader andelsägaren erlägger för fonden. Kunden kommer dock att vara andelsägare i en Luxemburgs baserad fond istället för en Sverige baserad fond.

 • Jag har ett månadssparande i en/flera av de berörda fonderna – behöver jag göra något då?

  Jag har ett månadssparande i en/flera av de berörda fonderna – behöver jag göra något då?

  Andelsägare som har ett regelbundet sparande, t ex månadssparande i någon av de berörda fonderna via konto i Danske Bank, behöver inte vidta några åtgärder för fortsatt sparande, utan sparandet överförs automatiskt till den nya luxemburgsbaserade till fonden. Observera dock att om sparandet sker vid någon av de dagar fonderna är stängda för köp och inlösen (från och med 9 november till och med 10 november 2017) kommer sparandet att ske den 13 november istället. Andelsägare som har ett regelbundet sparande via annan bank eller fondplattform ska kontakta denna för besked om det fortsatta sparandet.

 • På vilket sätt blir sammanslagningen till nytta för andelsägarna?

  På vilket sätt blir sammanslagningen till nytta för andelsägarna?

  Andelsägarna i fonderna kommer inte påverkas av sammanslagningen med undantag för att det är en ny tillsynsmyndighet för fonderna. På sikt så ser vi att vi kan få en mer kostnadseffektiv distribution av fonderna då vi koncentrerar administrationen till en plats.

 • Varför just Luxemburg?

  Varför just Luxemburg?

  Av de alternativa lösningar som vi har tittat på så fann vi att Luxemburg är ett mycket bra val eftersom det finns en etablerad infrastruktur som är välkänd för investerare.

 • När kommer sammanslagningen ske?

  När kommer sammanslagningen ske?

  Den 10 november 2017. Fonderna kommer därmed vara stängda för köp och inlösen från och med 9 november till och med den 10 november. Därefter kan andelsägarna på nytt utöva sin rätt till köp och inlösen. Samtliga andelsägare kommer att få en bekräftelse på att bytet från den nuvarande fonden till den nya fonden skett.

  Den 10 november 2017 förs alla tillgångar över från de ursprungliga svenska fonderna till de nya luxemburgsbaserade fonderna. Samtidigt erhåller andelsägarna i de ursprungliga svenska fonderna andelar i de nya luxemburgsbaserade fonderna. Överföringen av tillgångarna hanteras av fondernas förvaringsinstitut. Utbytet av fondandelar utlöser inte någon skattskyldighet för andelsägarna eller för fonden.

  De luxemburgsbaserade fonderna är nya fonder som ännu inte har några andelsägare. Detta innebär att andelsägarna i de ursprungliga fonderna efter sammanslagningen får samma antal andelar i den nya fonden som i den gamla.

 • Hur skiljer sig de nya luxemburgsbaserade fonderna från de ursprungliga svenska?

  Hur skiljer sig de nya luxemburgsbaserade fonderna från de ursprungliga svenska?

  De nya fonderna har sin legala hemvist i Luxemburg, till skillnad från de ursprungliga fonderna som har sin legala hemvist i Sverige och övervakas av Finansinspektionen. De nya fonderna lyder därför under luxemburgsk lag, övervakas av den luxemburgska myndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) och har en annan legal struktur än de ursprungliga svenska. På grund av att de nya luxemburgsbaserade fonderna är i bolagsform kommer du att bli aktieägare i den nya fonden och det medför vissa nya rättigheter, bl.a. rösträtt.

 • Hur fungerar rösträtten?

  Hur fungerar rösträtten?

  Som andelsägare kommer du ha rösträtt på den årsstämma som fonden har.

 • Kommer röda dagar (helgdagar) i Luxemburg att påverka försäljning/köp i fonden?

  Kommer röda dagar (helgdagar) i Luxemburg att påverka försäljning/köp i fonden?

  Nej, administrationen av fonderna följer de svenska helgdagarna.

 • Hur många andelsägare berörs?

  Hur många andelsägare berörs?

  Samtliga andelsägare i de berörda fonderna.

 • Hur har ni informerat andelsägarna?

  Hur har ni informerat andelsägarna?

  Den 2 oktober 2017 har vi börjat skicka ut information till andelsägarna i alla de 16 berörda fonderna.

 • Kommer sammanslagningen innebära ökade kostnader för andelsägarna?

  Kommer sammanslagningen innebära ökade kostnader för andelsägarna?

  Nej, fonderna har exakt samma villkor som tidigare.
 • Hur många fonder handlar det om?

  Hur många fonder handlar det om?

  Sammanslagningen omfattar totalt 16 fonder. Se ovan för komplett lista av fonder.

 • Gäller fusionen både utdelande och icke-utdelande fonder?

  Gäller fusionen både utdelande och icke-utdelande fonder?

  Ja.
 • Kan man som kund välja att sälja sina fonder?

  Kan man som kund välja att sälja sina fonder?

  Enligt lagen om värdepappersfonder har man som andelsägare i en fond rätt att lösa in sina andelar utan avgifter. I det här fallet till och med den 8 november. Försäljningen beskattas enligt gängse regler. Andelsägare som vill lösa in andelar kan göra detta via sin internetbank eller genom att ska kontakta Danske Bank, Sverige Filial eller det institut från vilket andelarna köpts.

Ytterligare information

Faktablad om fonderna hittar du på www.danskeinvest.se/info/fond-fusion. Information finns även i informationsbroschyrerna (prospekten) för fonderna och dessa hittar du på www.danskeinvest.lu. Som andelsägare kan du också kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättas av fondens revisor gällande fusionen.

Material kan beställas kostnadsfritt och skickas per post. Vänligen kontakta Danske Bank på 0752-484910