Förändringar av svenska fondbolaget

Danske Banks fondbolag Danske Capital AB har i november 2017, genom fusion, slagit samman samtliga av bolaget förvaltade 16 svenska fonder med motsvarande fonder i Luxemburg. I och med detta har var och en av fonderna gått upp i en ny fond som har hemvist i Luxemburg, sammanslagningen har skett genom så kallad absorption. Alla de 16 nya luxemburgsbaserade fonderna har samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de ursprungliga svenska fonderna. Efter sammanslagningen förvaltas de nya fonderna av Danske Invest Management Company istället för Danske Capital som integrerats i Danske Bank och upphört som varumärke från den 1 januari 2018. Beslutet om sammanslagningen har godkänts av Finansinspektionen.

Frågor och svar

 • Varför gjordes den här sammanslagningen?

  Varför gjordes den här sammanslagningen?

  Vi flyttar fondadministrationen till Luxemburg för att kunna skapa en mer kostnadseffektiv distribution av våra fonder. Vi ser en allt starkare konkurrens på marknaden och detta är ett led i att bli mer konkurrenskraftiga framåt. Att ha fondadministrationen i Luxemburg ger också möjligheten att distribuera våra fonder bredare, till andra marknader.

  I Luxemburg finns också större möjlighet att inom samma fondförvaltning erbjuda flera olika andelsklasser, något som efterfrågas alltmer, inte minst i samband med införandet av MiFIDII.
 • Hur många fonder handlar det om?

  Hur många fonder handlar det om?

  Sammanslagningen omfattar totalt 16 fonder. 

 • Varför just Luxemburg?

  Varför just Luxemburg?

  I Luxemburg har Danske Bank en etablerad infrastruktur sedan lång tid tillbaka som är välkänd för investerare. Efter att ha tittat på alternativa lösningar fann vi att Luxemburg var det bästa valet. 

 • Hur påverkas andelsägare av sammanslagningen?

  Hur påverkas andelsägare av sammanslagningen?

  Sammanslagningen påverkar inte fondens placeringsinriktning eller förvaltning, inte heller de kostnader andelsägaren erlägger för fonden. Den enda skillnaden är att man är andelsägare i en Luxemburgbaserad fond istället för i en Sverigebaserad fond. 
 • Vad skulle hända med fonderna om de skulle ligga kvar i Sverige?

  Vad skulle hända med fonderna om de skulle ligga kvar i Sverige?

  Syftet med flytten är att skapa en bättre kostnadseffektivitet och därmed en högre konkurrenskraft. Bedömningen är att utan flytten hade den långsiktiga konkurrenskraften urholkats.

 • Hur har ni informerat andelsägarna?

  Hur har ni informerat andelsägarna?

  Den 2 oktober 2017 har vi börjat skicka ut information till andelsägarna i alla de 16 berörda fonderna.

 • Hur skiljer sig de nya luxemburgsbaserade fonderna från de ursprungliga svenska?

  Hur skiljer sig de nya luxemburgsbaserade fonderna från de ursprungliga svenska?

  De nya fonderna har sin legala hemvist i Luxemburg, till skillnad från de ursprungliga fonderna som hade sin legala hemvist i Sverige och övervakades av Finansinspektionen. De nya fonderna lyder under luxemburgsk lag, övervakas av den luxemburgska finanstillsynsmyndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) och har en annan legal struktur än de ursprungliga svenska. Då de nya luxemburgbaserade fonderna är i bolagsform kommer du att bli aktieägare i den nya fonden vilket medför vissa nya rättigheter som till exempel rösträtt.

 • När skedde sammanslagningen?

  När skedde sammanslagningen?

  Den 10 november 2017 fördes alla tillgångar över från de ursprungliga svenska fonderna till de nya luxemburgbaserade fonderna. Samtidigt erhöll då andelsägarna i de ursprungliga svenska fonderna andelar i de nya luxemburgbaserade fonderna. Överföringen av tillgångarna hanterades av fondernas förvaringsinstitut och utbytet av fondandelar utlöste inte någon skattskyldighet för varken andelsägarna eller för fonden.

  De luxemburgbaserade fonderna är nya fonder. Det innebär att andelsägarna i de ursprungliga fonderna efter sammanslagningen fått samma antal andelar i den nya fonden som i den gamla. 
 • Hur fungerar rösträtten?

  Hur fungerar rösträtten?

  Som andelsägare kommer du ha rösträtt på den årsstämma som fonden har.

 • Kommer röda dagar (helgdagar) i Luxemburg att påverka försäljning/köp i fonden?

  Kommer röda dagar (helgdagar) i Luxemburg att påverka försäljning/köp i fonden?

  Nej, administrationen av fonderna följer de svenska helgdagarna.

 • Hur många andelsägare berörs?

  Hur många andelsägare berörs?

  Samtliga andelsägare i de berörda fonderna.

 • Kommer sammanslagningen innebära ökade kostnader för andelsägarna?

  Kommer sammanslagningen innebära ökade kostnader för andelsägarna?

  Nej, fonderna har exakt samma villkor som tidigare.
 • Gäller fusionen både utdelande och icke-utdelande fonder?

  Gäller fusionen både utdelande och icke-utdelande fonder?

  Ja.
 • Är det bara Danske Bank som gör den här typen av fondflytt eller göra andra banker samma sak? 

  Är det bara Danske Bank som gör den här typen av fondflytt eller göra andra banker samma sak? 

  Flera stora nordiska fondbolag har genomfört flyttar över landsgränser de senaste åren. Vad som drivit fram deras beslut har vi inte information om, men förmodligen spelar kostnadseffektivitet och framtida konkurrenskraft in även för dem. 

 • Hur kan jag som kund följa utvecklingen i mina fonder nu när de ligger i Luxemburg?

  Hur kan jag som kund följa utvecklingen i mina fonder nu när de ligger i Luxemburg?

  Du kan precis som tidigare följa utvecklingen och ta del av ytterligare information på www.danskeinvest.se

 • Kommer alla mina fonder ha EURO som valuta? Blir det i så fall någon risk för mig som kund?

  Kommer alla mina fonder ha EURO som valuta? Blir det i så fall någon risk för mig som kund?

  Nej, basvalutan är densamma som tidigare, inga nya valutarisker har uppstått som en del av flytten av den legala hemvisten. Innehaven och förvaltningsinriktningen har inte påverkats av det.
 • Hur vanligt är det på svenska marknaden att fonder har hemvist utanför Sverige?

  Hur vanligt är det på svenska marknaden att fonder har hemvist utanför Sverige?

  Det är mycket vanligt. I stort sett alla de stora internationella fondbolagen (BlackRock, JPMorgan, Fidelity etc) har merparten av sina fonder de distribuerar i Europa baserade i Luxemburg.

 

  Följande fonder omfattas av fusionen:

Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning

Slås samman med

Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning

Danske Invest Europa

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Europa “(SEK)”

Danske Invest Sverige

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige

Danske Invest Sverige Europa

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Europa

Danske Invest Sverige Fokus

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Fokus

Danske Invest Sverige Kort Ränta

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Kort Ränta

Danske Invest Sverige Ränta

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Ränta

Danske Invest Real Ränta

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Real Ränta

Danske Invest Global Index

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Global Index

Danske Invest SRI Global

Slås samman med

Danske Invest SICAV, SRI Global

Danske Invest Sverige Beta

Slås samman med

Danske Invest SICAV, Sverige Beta

Danske Invest Horisont Aktie

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Aktie

Danske Invest Horisont Balancerad

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Balanserad

Danske Invest Horisont Försiktig

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Försiktig

Danske Invest Horisont Offensiv

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Offensiv

Danske Invest Horisont Ränta

Slås samman med

Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Ränta


Ytterligare information

Faktablad om fonderna hittar du på www.danskeinvest.se/info/fond-fusion. Information finns även i informationsbroschyrerna (prospekten) för fonderna och dessa hittar du på www.danskeinvest.lu. Som andelsägare kan du också kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättas av fondens revisor gällande fusionen.

Material kan beställas kostnadsfritt och skickas per post. Vänligen kontakta Danske Bank på 0752-484910