Personuppgiftslagen

 

Syftet med personuppgiftslagen, eller PuL,  är att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Med behandling av personuppgift avses enligt lagen hantering av all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en privatperson som är i livet. En väsentlig del i integritetsskyddet som lagen ställer upp är att den person som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

Vi vill genom denna information lämna en översiktlig beskrivning av behandlingen av personuppgifter i banken och i Danske Bank-koncernen i övrigt.

Vilka uppgifter behandlas?

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som du själv lämnar till banken när du till exempel ansöker om en kredit eller öppnar ett konto. Det kan också vara uppgifter som banken registrerar i övrigt i samband med förberedelse för en kredit eller öppning av ett konto, till exempel kreditupplysning eller affärsbedömning. Vidare behandlas personuppgifter vid administration av krediter och/eller konton.

Motsvarande gäller vid avtal om andra typer av tjänster i banken eller bankens dotterbolag, till exempel vid köp eller försäljning av värdepapper såsom fondandelar med mera. Uppgifter om företrädare för kunden, till exempel förmyndare, gode män eller ombud behandlas också.

Uppgifterna behandlas av banken och, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, av andra bolag i Danske Bank-koncernen samt andra företag som banken samarbetar med. Exempel på företag som banken samarbetar med är Bankgirocentralen, kortorganisationer och VPC.

Vad är ändamålet med behandlingen av uppgifterna?

Uppgifterna behandlas i samband med förberedelse för avtal, för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som du har begärt innan eller efter avtal träffats. Detta inkluderar bland annat uppgifter om kontakter mellan dig och banken, till exempel noteringar av frågor och klagomål samt uppgifter om hur avtalet fullgörs.

Personuppgifter kan också behandlas som underlag för finansiell rådgivning.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik i koncernen. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål.

Personuppgifterna kan också, om du inte skriftligen till banken har meddelat att du motsätter sig direkt marknadsföring, komma att användas för marknadsföringsändamål av banken, av andra bolag i koncernen och av företag som koncernen samarbetar med.

Behandling av uppgifter sker också för att banken ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Detta innebär att banken kan lämna uppgifter till myndigheter då det erfordras enligt gällande lagstiftning.

Information

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av banken kan du begära detta genom att lämna eller skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, ansökan till ditt bankkontor.

Du kan också vända dig till ditt bankkontor för begäran om spärr mot direktreklam eller rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.

Personuppgiftsansvarig är Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial.