Danske Bank önskar ytterligare information

Efter att ha analyserat de senaste 12 månadernas transaktioner hos alla myndigheter kommer Danske Bank att önska ytterligare information från de myndigheter som har betalningar till och från vissa specifika länder som bedöms ha en högre risk. Det är en del i vårt arbete för att uppfylla vår skyldighet enligt 3 kapitel 7-8 §§ lag (2017:630) om penningtvätt och terroristfinansiering vilket också omfattar alla de statliga myndigheterna. Rent praktiskt innebär det att en representant från Danske Bank kommer att ta kontakt med de aktuella myndigheterna. Då detta måste hanteras inom en kort tidsram uppskattar vi stort er hjälp med att så skyndsamt det är möjligt tillhandahålla de svar och uppgifter som efterfrågas efter den initiala kontakten.