Ett erbjudande för dig som
köper och bygger hus via LB-Hus

Ta del av ett av marknadens mest förmånliga erbjudande. Våra specialister på byggnadskreditiv är med dig hela vägen fram till slutbesiktning av ditt LB-hus.

Ta del av erbjudandet

 • Ränta, f.n. 2,41%
  (effektiv ränta 2,44%)

 • Ingen uppläggningsavgift 

 • Ingen kreditavgift

 • Avgiftsfritt kontopaket första året

Räkneexempel Byggnadskreditiv
För en byggnadskredit om 2.000.000 kronor med en rörlig effektiv räntesats på 2,437 % och en kredittid på 12 månader, blir det totala beloppet att betala, baserat på aktuell räntesats, 2 026 204 kr. 
Om beräkningen istället görs på halva kreditbeloppet blir den effektiva räntan 2,437 % och det totala beloppet att betala 1 013 102 kr. Observera att det inte finns något krav på amortering av byggnadskreditiv under byggtiden. 
Krediten förenas med säkerhet i bostaden. Valutakursförändringar kan komma att påverka de belopp som ska betalas om du har inkomst i annan valuta än lånet.

Från idé till inflyttning

Det är många saker att hålla reda på innan och under en husbyggnation. Vår ambition är att genom vår specialistkunskap om byggnadsfinansiering guida dig från första idén att bygga nytt till färdigt hus. För att underlätta processen har vi sammanfattat de viktigaste momenten i fyra steg.

Kontakta oss

Vi tror på att göra skillnad genom kvalificerad rådgivning och vi är specialister på byggnadsfinansiering.
Varmt välkommen med dina frågor.

0752-48 47 00

byggnadskreditiv@danskebank.se

Mer om att bygga hus

 • Vad är ett byggnadskreditiv?

  En byggnadskredit är ett reserverat belopp som används för att betala alla större kostnader som berör husbygget – det utgår endast ränta på det utnyttjade beloppet. Vi sköter betalningarna av fakturorna till entreprenören och leverantörerna enligt en betalplan (s.k. lyft).

  Våra rådgivare på Danske Byggnadskreditiv är med dig från idé till färdigbyggt hus och guidar dig genom den ekonomiska hanteringen av din byggnation.

  Ansök om lånelöfte via vår hemsida så kontaktar vi dig. Skriv gärna en kommentar i din ansökan att det gäller byggnadskreditiv.

 • Vanliga begrepp

  Bygganmälan
  En bygganmälan innehåller byggherrens beskrivning av byggnationen och ska lämnas för godkännande till byggnadsnämnden hos kommunen minst tre veckor innan byggstart.

  Byggherre
  Byggherre är den som för egen räkning utför själv eller låter utföra byggnadsarbeten.

  Bygglov
  Bygglov är ett tillstånd från kommunen som behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer.

  Byggnadskreditiv
  Byggnadskreditiv är en kontokredit som används under byggtiden där kreditbeloppet ökar i takt med att fakturor betalas.

  Entreprenadavtal
  Entreprenadavtal är det avtal som ingås med entreprenören, det beskriver hur entreprenaden ska genomföras och finansieras. Entreprenadavtalets betalningsplan skall stämma överens med lyftplanen vilken i regel ingår som bilaga i avtalet.

  Entreprenör
  Entreprenör är en person eller ett företag som tar på sig att utföra ett specifikt arbete.

  Kontrollansvarig
  Kontrollansvarig är en sakkunnig person som utses av byggherren och ser till att kontrollplanen följs, biträder byggherren vid nybyggnationen, deltar i byggsamråd samt närvarar vid kontroller och besiktningar. Kontrollansvarig har ansvar för att bevaka och se till att samhällskrav och tekniska krav uppfylls.

  Kontrollplan
  Kontrollplan är ett dokument som beskriver de moment som ska kontrolleras under byggets gång.

  Lagfart
  Lagfart är bevis på att man står som ägare till sin fastighet. Lagfart söks hos inskrivningsmyndigheten och ska sökas inom tre månader efter att köpet ägt rum. Vid köp av fastighet betalas en stämpelskatt på 1,5 % av köpeskillingen samt 825 kronor i expeditionsavgift.

  Lyftplan
  Lyftplan är ett dokument som beskriver utbetalningsmomenten som kommer ske under byggtiden. Den ska närmare ange när och med vilket belopp, så kallat lyft, ska ske i förhållande till nedlagt arbete och genomförd fakturering.

  Pantbrev
  Pantbrev utfärdas av inskrivningsmyndigheten och är ett bevis på att fastighetsägaren fått inteckning i sin fastighet med ett visst belopp. Pantbrev kan användas som säkerhet för lån. Kostnad för inteckningen är 2% av inteckningsbeloppet samt 375 kronor i expeditionsavgift.

  Produktionskostnadskalkyl
  Produktionskostnadskalkyl är en ekonomisk sammanställning innehållande byggprojektets samtliga uppskattade kostnader. Till exempel tomtkostnad, projektering, anslutningsavgifter och entreprenadkostnader.

  Slutbesiktning
  Slutbesiktning innebär att en oberoende besiktningsman besiktar det färdigställda huset, kontrollerar att arbetet utförts så som avtalats och att entreprenaden är godkänd.

  Slutbesiktningsprotokoll
  Slutbesiktningsprotokoll är ett protokoll som besiktningsmannen upprättar vid slutbesiktning. Det är ett utlåtande som beskriver de fel som behöver åtgärdas och om entreprenaden godkänns. Det är detta dokument som skickas in till banken för att kunna lägga om byggnadskreditivet till bolån.

  Slutbesked
  Slutbesked är en bekräftelse från Byggnadsnämnden på att huset byggts enligt uppställda krav och i enlighet med kontrollplanen.

  Spärrförbindelse
  Spärrförbindelse är en förpliktelse från bankens sida att utbetala ett visst belopp till husföretaget och/eller entreprenören under tiden för byggnationen.

  Totalentreprenad
  Totalentreprenad innebär att det är en entreprenör man ingår avtal med, som levererar både huset och ansvarar för allt arbete för att upplåta huset.

Relaterat innehåll