Ränte-, valuta- och råvaruhandel

Kreditobligationer
Vi erbjuder företag i alla storlekar att emittera företagsobligationer som ett alternativ till traditionell bankfinansiering.
Kunden erbjuds rådgivning genom hela processen från den första grundläggande behovsanalysen till marknadsföring och utförande.
Kunder som vill investera i kreditobligationer erbjuds investeringar i allt från obligationer med högre kreditbetyg så kallade Investment grade till obligationer med lägre kreditbetyg så kallade High yield.

Räntor
Vi erbjuder placeringar och investeringar inom stats- och bostadsobligationer med flera risknivåer men även kreditobligationer med högre risk. Räntederivat erbjuds för att hantera ett företags ränterisker och räntekänslighet. Vi erbjuder rådgivning kring handel med relevanta derivatprodukter som ränteswappar och ränteoptioner.

Valutor
Vi erbjuder företag med exponering mot marknader utanför Sverige rådgivning kring hantering av valutarisker. Våra specialister hjälper företag att analysera effekterna av valutarörelsers påverkan på resultat, balansräkning och kassaflöden. Med utgångspunkt i det enskilda bolaget erbjuder vi våra kunder lämpliga valutasäkringsstrategier.


Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.