Viktiga förändringar avseende dina betalprodukter i Danske Bank

Nedan hittar du som företagskund i Danske Bank viktig information om kommande förändringar och viktiga datum som du behöver förhålla dig till när du skickar filer till banken - speciellt avseende leverantörsbetalningar och löner.

Do you wish to read this page in English? Click here

Med den nya nordiska betalningsinfrastrukturen P27 kommer du att kunna utföra och hantera nordiska betalningar på ett enklare, snabbare och säkrare sätt. Det blir enklare för dig att hantera betalningar mellan de nordiska länderna (Danmark, Sverige och Finland till att börja med) i deras valutor, eftersom du endast behöver använda ett standardiserat format (XML). Danske Bank förbereder nu inför de förändringar som kommer på betalmarknaden i Norden under de kommande åren. Det innebär bland annat att den nya standarden för filbetalningar i Norden blir ISO20022 XML och att Danske Bank uppdaterar sina produkter för att ytterligare harmonisera betalningar och filformat i Norden. 
Här hittar du ytterligare information om hur P27 påverkar dig som kund.

Som ett första steg uppdateras produkterna Bankgiro Leverantörsbetalningar LB och Bankgirolön till Danske Bank Leverantörsbetalningar och Danske Bank Löner. Med dessa produkter kan du som kund under en övergångsperiod fortsätta att använda Bankgiroformaten. Den digitala återredovisningen kommer ersätta pappersåterredovisning för dessa produkter och dessutom får du betalningsinformation direkt i District, förbättrade stopptider och fler omförsök för betalningar, när täckning saknats. Notera att ankommande betalningar inte påverkas av uppdateringen.

Varför görs förbättringarna?

Övergången till Danske Bank Leverantörsbetalningar och Danske Bank Löner är ett förberedande steg mot en ny betalinfrastruktur som de svenska bankerna har kommit överens om och som realiseras under de kommande åren. Vi förbättrar betalningstjänsterna för våra kunder genom;

 • Harmoniserade processer för betalningar och filformat.
 • Snabbare rapportering.
 • Förbättrade stopptider.
 • Digitala rapporter i stället för pappersrapporter.
 • Översikt över alla betalningar i District inkl. utskriftsfunktioner för kvitton.

Vad förändras?

Leverantörsbetalningar och löner i Bankgiroformat hanteras idag av Bankgirot. 

Dessa betalningar kommer istället att hanteras av Danske Bank och visas i District, tillsammans med andra Danske Bank betalningar.

 • Filer med leverantörs- och lönebetalningar skickas fortsatt till Danske Bank.
 • Validering av filformat och betalningsinformation sker omedelbart i District.
 • Betalningsinformation visas i District. Har du ytterligare frågor om dina betalningar kontakta banken istället för Bankgirot. 
 • Rapportfiler finns tillgängliga i District.

Läs mer om de tekniska förändringarna i formaten


Hur kommer det att påverka dig som kund?

Nytt flöde för att hantera betalningar

Ändringar att tänka på:

 • Digitala rapporter istället för pappersrapporter.
 • Förbättrade stopptider.
 • Fler omförsök då täckning saknas. 
 • Möjlighet att välja hur betalningar ska bokas på debiteringskontot.
 • Minskning av antal ostrukturerade betalningsreferenser per betalning.  
 • Kreditfakturor kan inkluderas men betalningsbeloppet (netto) till mottagaren måste vara större än 0.
 • Bevakning av kreditfakturor stöds inte längre. Detta kan ofta erbjudas av ditt affärs-/lönesytem. 
 • Fullmakter och behörigheter påverkas inte av denna förändring, du som kund bör ha en rutin för att se över dessa regelbundet.

Tips! Tänk på att din avstämningsprocess kan komma att förändras, säkerställ att du har tillgång till önskade filer och rapporter i District. 

Hur förbereder du din verksamhet för övergången?

Förberedelser

Affärs-/lönesystem

Oavsett vilket Affärs-/lönesystem du använder i dag bör du inför uppdateringen kontakta din systemleverantör för att säkerställa hur dina betalningar påverkas. Det är speciellt viktigt om du idag sänder kreditfakturor för bevakning till Bankgirot. 

Interna arbetssätt och processer

Tänk på att de uppdaterade produkterna kan påverka interna arbetssätt och processer. Till exempel:

 • Snabbare återrapportering, 
 • Digitala rapporter i District istället för pappersåterredovisning från Bankgirot.
 • Bättre stopptider och fler omförsök.
 • Översikt över alla betalningar i District inkl. utskriftsfunktioner för kvitton.

När och hur sker övergången?

Du kommer i god tid, via District att få information om när just ditt District-avtal överförs till Danske Bank Leverantörsbetalningar och/eller Löner. 

Vi planerar att genomföra övergången till Danske Bank Leverantörsbetalningar och Löner under perioden mars till och med oktober 2021.

Via District kommer vi i god tid ge information om när de uppdaterade produkterna Danske Bank Leverantörsbetalningar och/eller Löner kommer aktiveras för ditt District-avtal.

När du är överflyttad till de uppdaterade produkterna kommer du kunna dra nytta av de funktionerna i District. Har du frågor så är du välkommen att kontakta Kundservice Företag.


Frågor & svar om

Produkterna

 • Hur beställer jag produkten?
 • Var hittar jag formatbeskrivning?
 • Hur kontrolleras betalningarna i filen?
 • När sker täckningskontroll?

  Täckningskontroll sker efter midnatt på betalningsdagen, individuellt per betalning. Om täckning saknas upprepas täckningskontroll under 5 bankdagar innan betalningarna avvisas.

  Upprepad täckningskontroll innebär att betalningar kan ske med ett senare betalningsdatum. 


 • Vad finns det för stopptider?
 • Finns stöd för att göra avdrag för kreditfakturor?

  Kreditfakturor accepteras när det nettade beloppet till mottagaren är större än 0 och det är samma betalningsdag TK15 – se Bankgirots tekniska manual. Betalningar där det nettade beloppet blir noll kommer avvisas. Bevakning av kreditfakturor TK16 och TK17 – se Bankgirots tekniska manual stöds inte, hela filen avvisas då direkt vid validering vid ankomst till Danske Bank.

  Du som kund bör kontrollera hur företagets ekonomisystem hanterar kreditfakturor. Det måste alltid finnas en faktura (utbetalning) till samma mottagare på betalningsdagen som överstiger eventuella kreditfakturabelopp. Om du idag använder kreditfakturor med bevakning så kontakta företagets leverantör av affärssystem för att säkerhetsställa hanteringen av dessa.

 • Vilka har behörighet att se lönebetalningar?

  Om löner skickas kommer löneutbetalningarna endast vara synliga för de användare som har behörighet till Konfidentiella betalningar på District-avtalet. Detta gäller om minst en användare har denna behörighet på avtalet. Om ingen användare har behörighet kommer lönebetalningarna vara synliga för de användare som har behörighet till debiteringskontot.

  Det är därför viktigt att du som kund ger minst en användare behörighet till Konfidentiella betalningar i District. Behöver du hjälp med inställningar i Administration, kontakta Kundsupport Internettjänster.

 • Är det någon betalningstyp som finns med i Bankgirot LB och Bankgirot Löner som inte finns med i Danske Bank LB och Danske Bank Löner?
  Lön med avisering på papper till mottagaren stöds inte i Danske Banks tjänster, inte heller kreditfakturor med bevakning TK 16 respektive 17 – se Bankgirots tekniska manual
 • Hur mycket referensinformation kan skickas med till mottagaren?

  Om den nettade betalningen till ett bankgironummer innehåller mer än 525 tecken klipps texten med en sista rad "Message truncated, please contact sender”. Om den är till ett plusgironummer är motsvarande gräns 350 tecken. För att spara utrymme kommer texter komprimeras och extra blanksteg tas bort. Observera att om du skickar mer än en faktura eller kreditfaktura med referensnummer till samma mottagare kommer informationen från samtliga fakturor och kreditfakturor inkluderas i betalningens mottagartext, inklusive delsummor och delreferenser.

  För kontoöverföringar utan avi gäller max 12 tecken som visas på mottagarens kontoutdrag.

  Informationen tillhörande utbetalningen är viktig för mottagaren av betalningen. Därför bör ni kontrollera hur mycket information ni idag skickar med era utbetalningar. Kontakta er leverantör av affärssystem för mer information och hantering av referensnummer.

 • Hur bokas betalningar på kontot?

  Samtliga betalningar med samma betalningsdag och från samma konto kommer att bokas som en, två eller tre olika transaktioner beroende på betalningstyp.

  • ”DB Lev.bet.” innehåller alla betalningar från LB-filer förutom löner
  • ”DBLBnnnnnnnn LÖN” innehåller alla löner från Danske Bank Leverantörsbetalningar (LB-filer), där n är lika med bankgironummer
  • "DBKInnnnnnnn LÖN” innehåller alla löner från Danske Bank Löner (KI-filer), där n är lika med bankgironummer

  Du kan via District klicka på någon av dessa transaktionstexter för att se de underliggande betalningarna. Om de ingående betalningarna i sin tur består av mer än en faktura och kreditfaktura kan du klicka vidare för att se respektive underlag.

  Det finns möjlighet för dig som kontoägare att få LB/KI-betalningar bokade på annat sätt, kontakta då banken.

 • Hur hittar jag en betalning?
  Du hittar den i Betalningsöversikten i District. 
 • Hur skriver jag ut ett kvitto på en betalning?
  Det är möjligt att skriva ut betalningsunderlag direkt från District genom att klicka sig ner till underliggande betalning i Betalningsöversikten och välja Utskrift därifrån.
 • Hur får jag åtkomst till rapporten Betalningsspecifikation med lönedetaljer?

  I District kan du via Betalningsöversikten skapa en lista över de betalningar du är intresserad av och välja Utskrift.

  Danske Bank kan också leverera kontoutdrag i CAMT-format och då erhålls samtliga transaktioner från kontot.

 • Hur får jag åtkomst till rapporten Betalningsspecifikation utan lönedetaljer?

  En PDF-rapport skapas automatiskt per betalningsdag och arkiveras i eArkiv. Rapporten är tillgänglig för de användare på District-avtalet som har åtkomst till debiteringskontot och är tillgänglig senast morgonen efter betalningsdag. 

  I District kan du också via Betalningsöversikten skapa en lista över de betalningar du är intresserad av och välja Utskrift. 

  Rapporten finns även att beställa på fil vilket du gör via Filer från banken i District.

  Danske Bank kan också leverera kontoutdrag i CAMT-format och då erhålls samtliga transaktioner från kontot.

 • Hur får jag information om Avvisade betalningar?

  I Mappöversikten i District finns en indikering att någon betalning avvisats. Härifrån kan du klicka dig ner till Betalningsöversikten för att se status på individuell betalning.

  Rapporten finns även att beställa från banken på fil vilket du gör via Filer i District.

 • Hur beställer jag rapporter på fil?
  Via funktionen Filer från banken / Skapa filbeställning kan du enkelt beställa antingen rapporten Betalningsspecifikation med lönedetaljer, eller Avvisade betalningar. 
 • Hur långt framåt i tiden kan betaldatum ligga och hur hanteras passerade betaldatum?

  Danske Bank tillåter betalningar med betalningsdatum 1 år framåt. 

  Passerade betaldatum kommer att ändras till nästa möjliga betalningsdatum.

 • Finns det beloppsbegränsning per användare?
  District-avtalets administratör kan registrera beloppsbegränsningar för enskilda användare via Administrationsmodulen. Administratören kan även tilldela en användare åtkomst till en funktion där det går att registrera beloppsbegränsningar på ett konto. Läs mer om dessa funktioner i Hjälp-funktionen i District.
Frågor & svar om

Övergången från Bankgirot till Danske Bank

Hittar du inte informationen du söker?

För frågor kring Leverantörs- och lönebetalningar är du välkommen att
Kontakta Kundservice Företag