Multi-asset-fonder

Vi har förvaltat multi-asset-fonder med olika riskprofil i decennier, och detta har gett oss möjlighet att utveckla en investeringsprocess baserad på djup erfarenhet av tillgångsallokering.

Vi har en grundläggande tro på att vi som kapitalförvaltare kan generera värde för våra kunder via strategiska och taktiska allokeringar i våra kunders multi-asset-fonder med vår löpande allokering, som bygger på fundamental analys av makroekonomiska trender och de finansiella marknaderna. Vi använder kvantitativa modeller som vägledning, men alla investeringsbeslut är i slutändan kvalitativa och tas av vårt erfarna strategiteam.

I våra multi-asset-fonder kombinerar vi aktivt och passivt förvaltade investeringskomponenter, precis som vi kombinerar komponenter från interna portföljförvaltare och de vi bedömer är de bästa externa portföljförvaltarna. Vi är övertygade om det i slutändan ger den högsta riskjusterade avkastningen.

Gå till våra lokala webbplatser för mer information:

Gå till den danska sidan
Gå till den svenska sidan
Gå till den norska sidan
Gå till den finska sidan
Gå till den tyska sidan
Gå till den luxemburgska sidan


För mer information om våra produkter och tjänster