Relativa (till jämförelseindex) mandat

I våra relativa mandat väljer kunden jämförelseindex för sina investeringar, varefter vi strävar efter att leverera en överavkastning jämfört med detta jämförelseindex. Vi gör detta genom en kraftig diversifiering, dynamisk tillgångsallokering och en ingående urvalsprocess för enskilda investeringskomponenter i portföljen.

Vi har en grundläggande tro på att vi som kapitalförvaltare kan generera värde för våra kunder via strategiska och taktiska allokeringar i våra kunders portföljer med denna löpande allokering, som bygger på fundamental analys av makroekonomiska trender och de finansiella marknaderna. Vi tillämpar kvantitativa modeller som vägledning, men alla investeringsbeslut är kvalitativa och tas av vårt erfarna strategiteam.

Noggrann riskhantering är en central komponent i våra portföljlösningar. Ta till exempel vår egen interna riskmodell. I den stuvar vi om och prövar historiska avkastningsdata för att simulera den mest sannolika framtida portföljavkastningen och worst case-scenarier. Vi anser att detta ger en solid empirisk grund för att bygga portföljer med bästa möjliga riskspridning.

När vi sätter samman portföljer använder vi komponenter från både interna och externa förvaltare, och kombinerar investeringskomponenter med aktiv och passiv förvaltning beroende på var vi bedömer att aktiva förvaltare kan skapa värde i form av överavkastning.

Vi kompletterar även aktivt och passivt förvaltade investeringskomponenter med kvantitativa strategier, som till exempel smart betastrategier, medan kunderna även kan välja att inkludera alternativa investeringar som till exempel hedgefonder som en del av sitt investeringsuniversum. Vi har en stark övertygelse om att alternativa investeringar kan bidra till ytterligare riskspridning och ökad robusthet i portföljen och därmed öka den riskjusterade avkastningen.


Asset Management

Absoluta mandat

I våra absoluta mandat fastställer vi en ram för kundens investeringsrisk baserat på deras risk- och avkastningskrav – och strävar efter att leverera högsta möjliga avkastning inom den ramen.

Läs mer

Asset Management

Hedgefonder med räntepapper

Målet med strategin Fixed Income Relative Value är att generera en attraktiv absolut avkastning genom att investera på den globala marknaden för räntepapper, främst i Skandinavien och Europa, och skapa alfa huvudsakligen genom relativt värde och konvergensstrategier.

Läs mer

Asset Management

Europeiska obligationer

Danske Bank Asset Management har tre strategier som investerar i europeiska obligationer. Dessa förvaltas av portföljteam från vårt stora kreditteam.

Läs mer

För mer information om våra produkter och tjänster