Användarvillkor

Inledning

Läs detta meddelande noggrant. Genom att gå in på denna webbplats samtycker du till att förbinda dig till följande villkor som styr användningen på denna webbplats och allt material på den.

Ägande av webbplats, upphovsrätt och varumärke

Den här webbplatsen ägs och sköts av Danske Bank A/S. Danske Bank förbehåller sig alla rättigheter gällande upphovsrätt och varumärken för allt material på denna webbplats och kommer att verkställa sådana rättigheter i den mån det är tillåtet enligt lag. All form av kopiering eller vidaredistribution av informationen på denna webbplats är förbjuden.

Privatpersoner

Danske Bank A/S är en europeisk auktoriserad institution enligt det konsoliderade bankdirektivet 2000. Tillsyn utövas av den danska finansinspektionen (Finanstilsynet) och av Financial Services Authority för utförandet av tilldelade investeringsverksamheter i Storbritannien.

Begränsningar

Innehållet på denna sida får endast ges tillträde, ges ut eller vidarebefordras till en person i Storbritannien om den personen är en ”investeringsspecialist”, så som det framgår i artikel 19 i lagen Financial Services & Markets Act av 2000 (finansiella kampanjer) Order 2001. Ingen information eller åsikter som finns häri är avsedda för distribution till eller användning av någon person i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution skulle vara olaglig och, i synnerhet, är den inte avsedd för distribution eller användning av någon ”US Person” enligt den amerikanska värdepapperslagen, Securities Act, av 1933, eller någon privatkund i Storbritannien.

Inga erbjudanden om finansiella instrument

TInnehållet på denna webbplats är endast i informationssyfte. All information och åsikter häri har producerats av Danske Bank baserat på information erhållen från källor som anses som pålitliga men som inte har verifierats oberoende. Danske Bank lämnar ingen garantier eller utfästelser och tar inte heller något ansvar för informationens eller åsikternas korrekthet eller fullständighet. Varken informationen eller någon åsikt som är uttryckt i den utgör ett erbjudande om att köpa eller sälja en investering. Sådan information och åsikter är föremål för förändringar utan föregående meddelande. Danske Bank dess ledning, tjänstemän och medarbetare gör sig inte ansvarsskyldiga för någon skada eller förlust som uppstår genom användning av denna webbplats och dess innehåll. Kunder ska vara medvetna om att regelverk och ersättningsarrangemang utomlands kommer att skilja sig mellan varje jurisdiktion. Läsare ska inte enbart förlita sig på materialet häri och ska söka oberoende rådgivning när så nödvändigt.

Upplysningar om ägarförhållanden

Danske Bank A/S, dess närstående bolag och dess ledning, tjänstemän och medarbetare kan, i den utsträckning lagen medger, ha en befattning eller annat intresse i transaktioner (bland annat köpa eller sälja till sina kunder som uppdragsgivare) och/eller investeringar (bland annat derivat) som omnämns på denna webbplats. Danske Bank Groups analytiker får inte investera i värdepapper som bevakas i deras egen analyssektor. Danske Bank A/S, eller någon av dess närstående bolag, kan stå, eller ha stått, till tjänst med betydande rådgivning eller investeringstjänster (bland annat i form av försäkringsgivare, investeringsombud, rådgivare eller långivare) till en emittent som omnämns häri. Danske Banks anställda måste efterleva Danske Banks rutiner för privata transaktioner, bland annat föregående godkännande av efterlevnadsfunktionen gällande privata transaktioner med aktier, företagsobligationer och derivat.

Prisinformation

Priser, kurser och värderingar anges endast i informativt syfte och är indikativt, om inget annat framgår. Sådana priser, kurser och värderingar behöver inte nödvändigtvis representera villkoren enligt vilken en ny transaktion ingås eller ett befintligt innehav avvecklas.

Länkade webbplatser

Danske Bank har inte granskat och är inte ansvariga för innehållet på några andra webbplatser eller någon annan webbplats länkad till denna webbplats.

Ingen garanti

Danske Bank tar inget ansvar för att säkerställa, och lämnar ingen garanti om, att funktionerna på denna webbplats kommer att fungera utan avbrott eller felfritt. Varken Danske Bank eller någon av dess tjänstemän och anställda åtar sig något ansvar för någon direkt eller efterföljande förlust som uppstår genom någon användning av denna webbplats eller dess innehåll, bland annat någon skada eller defekt på din dator på grund av att du besökte eller använde servern som tillgängliggör denna webbplats.

Gå tillbaka til startsidan

För mer information om våra produkter och tjänster