Första halvåret 2020 var en stor prövning för oss som investerare. En bra start på året där tillväxten var på väg att växla upp, förbyttes till historiska nedgångar på börserna när ekonomier världen över stängde ner till följd av coronaviruset. Även obligationsmarknaden tog stryk, men sedan dess har både aktier och obligationer återhämtat sig under andra kvartalet, vilket även gäller Danske Banks investeringslösningar.

Vi har frågat Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, vad du som investerare kan förvänta dig av andra halvåret 2020.

”Våra förväntningar är att vi kommer att fortsätta att se en återhämtning i den globala ekonomin när samhällen öppnas upp och vi sakta men säkert återgår till det normala. De enorma ekonomiska stimulanserna runt om i världen ger en bra grund för att stötta tillväxten, även om det förmodligen kommer dröja till 2021 innan vi är tillbaka på samma nivå som före krisen, säger hon.

Vad tror Danske Bank kommer att hända på finansmarknaderna under det andra halvåret?

”Efter de kraftiga uppgångarna sedan botten i mars har marknaden redan prisat in både stimulanser och att ekonomin kommer att kunna öppnas upp igen. Därför finns det inte utrymme för några större besvikelserna den närmaste tiden. Vi bedömer att tillväxten kommer att växla upp under andra halvan av året och att det finns fortsatt potential på aktiemarknaden. Vi har därför en någon högre andel aktier i våra portföljer än vi förväntar oss att ha på längre sikt, och en motsvarande lägre andel obligationer.”

Hur nervös är du för en andra våg av coronaviruset?

”Naturligtvis är det en betydande riskfaktor som i värsta fall kan orsaka ett nytt bakslag för världsekonomin och de finansiella marknaderna. I juni fick vi information om klusterspridning i Kina och Tyskland efter att länderna lättat på restriktionerna. Dessutom finns det fortfarande många platser i världen där coronaviruset fortfarande inte är under kontroll – till exempel i delar av Sydamerika och ett antal delstater i USA. Vi förväntar oss dock att både politiker och allmänhet har fått betydande erfarenhet av hur coronaviruset ska hanteras för att minska spridningen och undvika en andra våg. Dessutom har vi sett framsteg i behandlingen av coronaviruset och vi kommer allt närmare ett vaccin.”

Vad ser du för andra riskfaktorer under de kommande månaderna?

”Både den fortsatta utvecklingen av Brexit och handelskriget mellan USA och Kina är politiska risker som kan blossa upp igen. Dessutom finns en stor osäkerhet kring hur både ekonomin och bolagsvinsterna kommer att utvecklas under resten av 2020. I mitten av juli startar rapportsäsongen i USA och det kan mycket väl visa sig att vissa bolag och sektorer har stigit för mycket de senaste månaderna i förhållande till den realekonomiska utvecklingen. Samtidigt kan det komma att finnas en stor skillnad i hur hårt enskilda bolag påverkas av coronaviruset, till exempel beroende på vilka marknader bolagen säljer sina produkter på. Det kan leda till större kursrörelser under sommaren.”

Man får intrycket av att du ser många risker just nu. Varför behåller ni fortfarande en liten övervikt i aktier?

”Det stämmer att det finns många potentiella risker, men vår grundsyn är att världsekonomin kommer att utvecklas i rätt riktning de närmaste 6-12 månaderna. Vi är mer osäkra när det gäller takten i återhämtningen och vilka hinder som kan uppstå på vägen. Politiker och centralbanker är fortsatt viktiga när det gäller att stötta ekonomin. Den amerikanska centralbanken har till exempel börjat köpa företagsobligationer för att underlätta företagens finansiering, och den europeiska centralbanken har höjt taket för sina obligationsköp i syfte att säkra likviditeten och hålla räntorna nere.

Slutligen är den förväntade avkastningen på obligationer extremt låg, i vissa fall till och med negativ. Vi förväntar oss svagt stigande räntor i takt med att den ekonomiska återhämtningen fortskrider de närmaste 6–12 månaderna, och det kommer att sänka avkastningen ytterligare eftersom stigande räntor innebär fallande obligationspriser."

Vad har förvånat dig mest hittills när det gäller coronakrisen?

”Det är att den överhuvudtaget uppstod. Ingen kunde förutse en global pandemi i början av året, men å andra sidan har ekonomin utvecklats ungefär så som vi förväntat oss under krisen. Först en extremt tuff lågkonjunktur, men därefter en gradvis återhämtning. Nedgångarna på börsen var kraftigare än väntat – men i gengäld har också återhämtningen gått snabbt. Det är dock viktigt att som investerare inte blir alltför exalterad efter de senaste månadernas uppgång. Med stor säkerhet kommer vi även att få bakslag de närmaste månaderna, så som vi exempelvis fick i juni när börsen föll kraftigt under några dagar på grund av osäkerheten kring hur pandemin skulle utvecklas.”