Rädsla för coronavirusets negativa effekter på ekonomin har de senaste veckorna fått globala aktier att rasa mer än 10 procent. Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige, förväntar sig dock att nedgången är temporär.

”Innan coronaviruset bröt ut fanns det tydliga tecken på en stabilisering i ekonomin efter den svacka vi såg under 2019 då rädslan för en lågkonjunktur var stor. Även om viruset utan tvekan kommer att tynga tillväxten under en period, så förväntar vi oss att stabiliseringen fortsätter när vi kommer ut på andra sidan. På tolv månaders sikt väntar vi oss att globala aktier stiger, men i närtid kan volatiliteten förbli hög”, säger hon.

Detta är en av slutsatserna i Danske Banks nya marknadsrapport Quarterly View som utkommer varje kvartal. Den distribueras till bankens Private Banking-kunder samt andra utvalda kunder. I rapporten sätter bankens strateger fokus på utvecklingen i den globala ekonomin, aktuella risker och möjligheter på marknaden, samt den förväntade avkastningen under det kommande året.

Positiva drivkrafter för ekonomin

Bland de positiva drivkrafterna för ekonomin pekar Maria Landeborn bland annat på en minskad risk för ett eskalerat handelskrig mellan USA och Kina, vilket var det största hotet mot både tillväxt och börs under fjolåret. Dessutom bidrar starka arbetsmarknader, stigande löner och låga räntor till att säkra en solid privatkonsumtion, även om coronaviruset kan få människor att stanna hemma och hålla igen på konsumtionen under en period.

”Andra viktiga parametrar är att inflationen är låg och tillväxten måttig. Det ger centralbankerna gott om manöverutrymme att stötta ekonomin med mer expansiv penningpolitik genom både lägre räntor och obligationsköp, utan att risken ökar för en ekonomisk överhettning eller skenande inflation”, säger Maria Landeborn.

Behov av ekonomiska stimulanser

Den senaste tidens spridning av coronaviruset runt om i världen har ökat risken för att vi står inför en längre period av svagare tillväxt. Maria Landeborn menar att det kommer att öka behovet av att både myndigheter och centralbanker agerar och drar sitt strå till stacken genom nya stimulanser.

”Vi har redan sett att myndigheterna i Kina agerat, och den amerikanska centralbanken har visat handlingskraft genom att sänka räntan med 0,5 procentenheter för att dämpa inbromsningen och ge stöd åt sentimentet”, säger hon.

Behåller en övervikt i aktier

Trots den nuvarande marknadsoron behåller Danske Bank en liten övervikt i aktier. Det innebär att vi fortsatt har en lite högre andel aktier i våra portföljer än vi förväntar oss att ha på lång sikt, och en lite lägre andel obligationer.

Till saken hör också att obligationer väntas ge en mycket låg, eller till och med negativ, avkastning framöver till följd av det låga ränteläget.

”Vår sammanvägda bedömning är att aktier i den nuvarande lågräntemiljön är det bästa alternativet för en investerare. Därför förväntar vi oss trots den nuvarande turbulensen på marknaden att den underliggande efterfrågan på aktier kommer att bestå när den värsta oron så småningom lägger sig”, säger Maria Landeborn.

De senaste veckornas utveckling på de finansiella marknaderna har också understrukit värdet av att ha en väldiversifierad portfölj som även innehåller obligationer. Medan världens börser har rasat, så har investerarna sökt skydd i säkra tillgångsslag som svenska, tyska och amerikanska statsobligationer. Det har fått räntorna att gå ner och priset på obligationer att stiga. Därmed har den räntebärande delen av portföljen ökat i värde vilket delvis motverkat nedgången på aktiesidan. En väldiversifierad portfölj bidrar därmed till en stabilare värdeutveckling över tid.

Download Quarterly House View

De viktigaste riskerna att ha koll på

POLITISK RISK KAN BLOSSA UPP IGEN: Trots fas 1-avtalet mellan USA och Kina är det långt kvar till ett mer omfattande handelsavtal. Risken för en hård Brexit består också då Storbritannien och EU ännu inte enats om samarbetsvillkoren efter att den nuvarande övergångsperioden löper ut vid årsskiftet.

CORONAVIRUSET KAN DRA UT PA TIDEN: Visar sig konsekvenserna bli värre eller mer långvariga än förväntat finns en risk att stabiliseringen i ekonomin hotas.

SVAGARE NYCKELTAL: Coronaviruset gör att vi kan stå inför en period då nyckeltal för både makroekonomi och företag försvagas. Det kan öka marknadens oro för en recession.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.