Coronaviruset sprider sig globalt, och runtom i världen vidtas åtgärder för att begränsa smittspridningen så mycket det går. Det innebär både karantän för drabbade områden, reseförbud, inställda flygningar och förbud mot större event. Även för svensk del har rekommendationerna skärpts de senaste dagarna.

Globala aktiemarknader har rasat den senaste tiden och nedgången är nu över 20 procent. Anledningen är en utbredd oro för virusets negativa konsekvenser för konjunkturen och bolagens intäkter och vinster. Samtidigt har en kraftig prisnedgång på oljemarknaden till följd av konflikten mellan Ryssland och Saudiarabien förvärrat nervositeten på de finansiella marknaderna.

Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige, svarar på fyra frågor om marknaden och hur man bör förhålla sig till oron som investerare.

1. Vad betyder de åtgärder som vidtas för global tillväxt och svensk ekonomi?

Begränsningarna av event och resor, samt att människor ändrar beteendemönster får stora konsekvenser för tillväxten den närmaste tiden såväl i Sverige som globalt. Samtidigt är det positivt att kraftfulla åtgärder sätts in eftersom det väntas begränsa smittspridningen snabbare. Vi väntar oss att viruset kommer att spridas till fler länder den närmaste tiden och därmed utlösa liknande åtgärder på flera håll i världen. På onsdagen stoppade till exempel USA alla inresor från Europa. Sammantaget innebär det att aktiviteten i den globala ekonomin kommer att bromsa in markant.

Vårt huvudscenario är att coronaviruset kommer att tynga tillväxten i första och andra kvartalet. Därefter väntar vi oss att tillväxten under andra halvan av 2020 återigen ökar. Över hela värden sjösätter regeringar och centralbanker nu åtgärder för att stötta ekonomin och se till att de finansiella marknaderna fortsätter att fungera, samt se till att företag i behov av stöd får rätt hjälp. Det bidrar till vår syn att inbromsningen blir temporär.

2. När förväntas botten vara nådd på börsen?

Det är alltid omöjligt att förutse när börsen når botten, och den närmaste tiden kan vi bara konstatera att kursrörelserna sannolikt förblir stora. Nyhetsflödet kring virusutbrottet blir centralt för utvecklingen. Säljer du dina aktier nu är det möjligt att du kan köpa tillbaka dem billigare om en vecka eller om en månad, men tajming är svårt och sannolikheten är lika hög att du istället missar en kursuppgång och får köpa tillbaka dina aktier till ett högre pris.

Efter de stora börsnedgångarna bedömer vi att mycket negativt är reflekterat i kurserna. Dramatiken på marknaden är en konsekvens av att investerarna fruktar en kommande recession – men det är inte vår förväntansbild. Faktum är att kursnedgången och lägre värderingar får aktiemarknaden att se förhållandevis intressant ut.

Det är också viktigt att komma ihåg att börsen typiskt sett går 6-12 månader före konjunkturen. Om vi väntar oss att tillväxten ökar igen under andra halvan av året, så kommer börsen alltså att vända upp betydligt tidigare än så.

3. Ska jag sälja mina aktier?

Vårt generella råd är att man ska hålla fast vid sina investeringar, förutsatt att risknivån i portföljen är rätt i förhållande till riskvilja och investeringshorisont. Det gäller både innehav i enskilda aktier och fonder, samt investeringslösningar. Vår bedömning är som tidigare nämnts att de ekonomiska effekterna av coronaviruset är temporära.

Historiskt har aktier över längre tidsperioder gett en attraktiv avkastning trots både finanskris och It-bubbla. Vi förväntar oss inte att den långsiktiga potentialen på börsen påverkas av coronaviruset.

4. Ska jag göra några förändringar i min portfölj?

Om du i din portfölj har både aktier och obligationer så har den senaste tidens kursfall medfört att aktier idag utgör en mindre andel av ditt totala innehav än för en månad sedan, och obligationer utgör en större andel. Därmed har du faktiskt en lägre risk i ditt sparande än vad som är önskvärt när börsen vid någon tidpunkt vänder upp. Du bör därför överväga att löpande rebalansera portföljen genom att öka andelen aktier och minska andelen obligationer för att återställa balansen.

I Danske Banks investeringslösningar sker en löpande rebalansering av portföljen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.