Först kom coronaviruset och nedstängningen av stora delar av ekonomin, därefter följde gigantiska stimulanspaket från centralbanker och regeringar över hela världen. Nu har vi nått den fas där ekonomin gradvis öppnas upp igen.

Sedan börsen nådde botten de 23 mars har ett globalt aktieindex återhämtat större delen av nedgången. För att börsen ska fortsätta upp behövs även fortsatta framsteg när det gäller spridningen av coronaviruset, samt en bekräftelse på att tillväxten i ekonomin utvecklas i rätt riktning, enligt Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

”Marknaden har redan prisat in både de stora stimulanserna och en relativt snabb återhämtning i takt med att restriktionerna lyfts, men osäkerheten är fortfarande hög om hur konjunkturläget ser ut om sex månader”, säger Maria Landeborn.

Det är en av slutsatserna i den senaste marknadsrapporten Quarterly House View från Danske Bank, som går igenom utsikterna för den globala ekonomin samt risker och möjligheter på de finansiella marknaderna.

Avkastningsförväntningar

Trots osäkerheten och den kraftiga börsuppgången från botten i mars, så bedömer Maria Landeborn att det inte är läge att vara alltför negativ eller försiktig i sin investeringsstrategi.

“Det är ingen tvekan om att vi gradvis kommer att se en ökad ekonomisk aktivitet i takt med att fler länder lättar på restriktionerna. Till viss del är det redan inprisat i aktiekurserna, men på lite längre sikt väntar vi oss en fortsatt positiv börsutveckling med stöd av starkare konjunktur. På tolv månaders sikt väntar vi oss en avkastning på 2-6 procent på globala aktier, säger hon.

Danske Bank behåller därmed en övervikt i aktier, vilket innebär att vi för närvarande har en högre andel aktier i våra portföljer än vi förväntar oss att ha på lång sikt, och en motsvarande undervikt i obligationer. Mot bakgrund av att risken fortfarande är hög, är övervikten i aktier modest.

Många risker återstår

Det råder fortfarande hög osäkerhet när det gäller hur snabbt den globala ekonomin kommer att återhämta sig efter coronakrisen. Risken för en andra våg av coronavirus finns kvar, liksom risken att vinsttillväxten i bolagen blir svagare än marknaden väntar sig.

“Som investerare är det svårt att avgöra om nedgången på börsen sedan toppen i februari verkligen speglar hur mycket bolagsvinsterna kommer att falla. Över tid brukar börsen och vinstutvecklingen följas åt ganska väl,” säger Maria Landeborn.

Utöver detta finns också betydande politiska risker att förhålla sig till som kan utlösa förnyad börsoro. Dit hör inte minst handelskriget mellan USA och Kina till följd av att tonläget mellan de båda länderna trappats upp den senaste tiden. Brexit är en annan riskfaktor som marknaden för tillfället tillägnar väldigt lite uppmärksamhet, men som snart kommer att klättra högre upp på agendan. Storbritannien och EU måste snart enas om de framtida handelsvillkoren med tanke på att landet ska lämna unionen vid årsskiftet när övergångsperioden löper ut.

Avkastningspotentialen överväger riskerna

Här och nu är coronakrisen den dominerande marknadsdrivande faktorn, och Maria Landeborn förväntar sig att vi kan undvika en utdragen ekonomisk recession.

Frågan om huruvida coronakrisen är en ny finanskris är återkommande, men de två skiljer sig väsentligt åt. Den nuvarande krisen har inte utlösts av en djupare strukturell obalans som behöver rättas till, utan beror på en extern chock och en total nedstängning av ekonomin. Precis som restriktioner går att införa, går de också att plocka bort igen. Centralbanker och regeringar har dessutom agerat mycket snabbare och med större kraft än under finanskrisen, vilket kan hjälpa ekonomin och arbetsmarknaden upp på fötter snabbare.

”Även om det förmodligen är omöjligt att undvika vissa bakslag på vägen ut ur krisen, så bedömer vi att den långsiktiga potentialen i aktier väger tyngre än riskerna på kort sikt,” säger Maria Landeborn.

ladda ner