Aktivt ägarskap är en integrerad del av Danske Banks arbete med hållbara investeringar – som vi kallar ESG Inside - och vår ambition att leverera attraktiv avkastning till våra kunder och samtidigt    påverka företag och bidra till en positiv utveckling i samhället.

Den nya rapporten för aktivt ägande för första halvåret 2019 illustrerar det ökade fokuset på ESG (Environmental, Social & Governance/Bolagsstyrning) från ett investeringsperspektiv. Antalet ESG-frågor som diskuteras med företagen har ökat till 83 jämfört med 59 under 2018, och det illustrerar uppgången i hållbarhetsfrågor som kan påverka företagens resultat och därmed deras potentiella avkastning till investerare.

Hälsovård är en av de branscher där Danske Banks investeringsteam zoomar in på hållbarhet.

 "Hållbarhet spelar en allt viktigare roll för oss som investerare och våra kunder, och detta har gjort exempelvis läkemedelsföretagen mer lyhörda för vår input och mer villiga att diskutera sitt hållbarhetsarbete. ESG-frågor är viktiga att diskutera eftersom vår erfarenhet är att de kan påverka bolagens framtida resultat",
säger Claus Henrik Johansen, Senior Portfolio Manager på Danske Bank och hälsovårdsspecialist.

Fokus på affärsetik

En fokuspunkt i Claus Henrik Johansens dialog med bolagen är affärsetik, eftersom svagheter på det området kan få stora negativa konsekvenser för hur bolagen presterar.

"Vi har sett ett antal fall av företag som varit inblandade i vilseledande marknadsföring eller mutor, och rättsfall som har resulterat i böter eller förbud mot försäljning av vissa produkter. Sånt kan ha en negativ inverkan på våra investeringar och är något vi måste inkludera i vår värdering av företaget. Det viktiga för oss är att företagen lär sig av dessa misstag och skärper sina interna riktlinjer för att förhindra liknande fall”, säger Claus Henrik Johansen.

Claus Henrik Johansen ser gärna att hållbarhetsarbetet är strategiskt förankrat i koncernledningen och en tydlig prioritering i verksamheten, vilket han betonar i dialogen med företagen. Det är i en ökade grad fallet bland europeiska företag, medan hållbarhetsarbetet i amerikanska bolag tenderar att vara mindre väl integrerat i högsta ledningen.

Läs rapporten

Danske Banks approach till aktivt ägarskap

Danske Bank tillämpar aktivt ägande som ett verktyg för att hantera risker, skapa möjligheter, maximera avkastning och bidra till en positiv utveckling. Det är en del av våra skyldigheter som förvaltare att uppnå den högsta och mest stabila avkastningen för våra kunder. Våra investeringsteam arbetar nära företagen för att få en bättre förståelse för deras affärsmodeller, strategier och positioner. Genom dialog och röstning på årsstämmor kan våra investeringsteam påverka företag att integrera hållbarhet i sina affärsmodeller, utmana deras positioner och stödja deras utveckling och tillväxt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.